Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

Editor: Prof. Dr. İsmail BEKCİ
Assistant Editor: Arş. Gör. Süleyman BAYRAKCIOĞLU
Publication Place: ISPARTA
Year-Number: 2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT -Gülay KARACAN -Betül ATALAY SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖZEL BİR HASTANENİN COSO İÇ KONTROL MODELİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, 235-250
INVESTIGATION OF A PRIVATE HOSPITAL IN THE HEALTH SECTOR WITHIN THE FRAMEWORK OF COSO INTERNAL CONTROL MODEL COMPONENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.50925
Abstract | Full text

32x32

Durmuş ACAR -Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI -Kadriye ARISOY ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 251-266
AN EVALUATION ON THE CHANGES IN THE INTEGRATED REPORTING AND SUSTAINABILITY PRINCIPLES COMPLIANCE FRAMEWORKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.51325
Abstract | Full text

32x32

Burak Ali ADANA -Mehmet ÖZBİRECİKLİ COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME, 267-278
AN INVESTIGATION ON THE LEGAL REGULATIONS FOR TRANSFER PRICING PRACTICES DURING THE COVID 19 PANDEMIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.51682
Abstract | Full text

32x32

Vesile ÖMÜRBEK -Ayşe ÇELİK İŞGÖRENLERİN MOTİVASYONU İLE GİZLİ MALİYET İLİŞKİSİNİN TESPİTİ: BİR UYGULAMA, 279-299
DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES' MOTIVATION AND HIDDEN COSTS: AN APPLICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.51696
Abstract | Full text

32x32

Zeki DOĞAN -Azime Hasret CEYLAN AİLE İŞLETMELERİNE ÖZGÜ HİLE BELİRTİLERİ VE ALINAN ÖNLEMLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, 300-324
FRAUD SYMPTOMS SPECIFIC TO FAMILY BUSINESSES AND RESEARCH TO DETERMINE THE MEASURES TAKEN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.51708
Abstract | Full text

32x32

Ali ŞİMŞEK GM(1,1) MODELİ İLE KONAKLAMA VE TESİS SAYILARI AÇISINDAN TAHMİNLENEN İLLERİN ENTROPİ TABANLI MOORA YÖNTEMİNE GÖRE SIRALANMASI, 325-360
RANKING OF THE PROVINCES PREDICTED IN TERMS OF ACCOMMODATION AND FACILITIES WITH GM(1,1) MODEL ACCORDING TO ENTROPY BASED MOORA METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.51748
Abstract | Full text

32x32

Murat ERDOĞAN MUHASEBE ETİĞİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ, 361-370
ANALYSIS OF GRAUDATE THESIS ON ACCOUNTİNG ETHICS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.51755
Abstract | Full text

32x32

Ahmet Fethi DURMUŞ -Recep GÜNEŞ -Hamza KAYA COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE SINIRLI DENETİM YAPTIRAN ŞİRKETLERİN DENETİM RAPORLARINDA YER ALAN GÖRÜŞ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 371-392
INVESTIGATION OF THE TYPES OF OPINIONS IN THE AUDIT REPORTS OF COMPANIES PERFORMING REVIEW OF FINANCIAL STATEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52672
Abstract | Full text

32x32

İrem TANYILDIZI -Özcan DEMİR SAĞLIK KURUMLARINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK IŞIĞINDA SOSYAL SORUMLULUK MUHASEBESİNİN YERİ VE ÖNEMİ, 393-410
THE PLACE AND IMPORTANCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING IN THE LIGHT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HEALTH INSTITUTIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.51967
Abstract | Full text

32x32

Süleyman ŞAHİN -Hakan BİLEN REGRESYON ANALİZLERİNİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA KULLANIMI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI, 411-425
THE USE OF REGRESSION ANALYSIS IN STUDIES OF ACCOUNTING PROFESSIONALS AND STUDENTS: A FIELD REVIEW
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.51970
Abstract | Full text

32x32

Gülşen CAN -Recep GÜNEŞ İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN ULUSLARARASI GÜVENCE UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE RAPORLANMASI, 426-444
ANALYSIS AND REPORTING OF FORWARD LOOKING FINANCIAL INFORMATION IN TERMS OF INTERNATIONAL ASSURANCE APPLICATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52673
Abstract | Full text

32x32

Sade KORKMAZ -Özen AKÇAKANAT KREDİ TAHSİS ETME YETKİSİNE SAHİP BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLEŞENLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ, 445-462
EVALUATIONS OF BANK EMPLOYEES WHO HAVE THE AUTHORITY TO ALLOCATE CREDITS ON THE COMPONENTS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52003
Abstract | Full text

32x32

Eda KÖSE KURUMSAL YÖNETİM ÖZELLİKLERİNİN ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİM (ESG) AÇIKLAMALARINA ETKİSİ, 463-474
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE FEATURES ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52011
Abstract | Full text

32x32

Yusuf Cahit ÇUKACI -Zeliha KOCA KONKORDATO HUKUKUNDA KONKORDATO KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULUNUN GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZLIKLARI, 475-484
DUTIES AND INDEPENDENCE OF TRUSTEE IN COMPOSITION AND BOARD OF CREDITORS IN COMPOSITION LAW
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52674
Abstract | Full text

32x32

Şakir SAKARYA -Fatih KARAKAŞ TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ CAMELS VE BANKOMETER YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ, 485-504
INVESTIGATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE BANKING SECTOR IN TURKEY BY CAMELS AND BANKOMETER METHODS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52629
Abstract | Full text

32x32

Al-Fahad Tareq Atiyah AL-DULAIMI -Azzem ÖZKAN KRİPTO PARA VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, 505-526
CRYPTOCURRENCY AND ACCOUNTING
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52644
Abstract | Full text

32x32

Hilal KARAHASANOĞLU -Emin Hüseyin ÇETENAK FİNANSAL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN FİRMALARIN FİNANSAL KISITLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 527-540
THE EFFECET OF FINANCIAL DEVELOPMENT ON FIRM'S FINANCIAL CONSTRAINTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52180
Abstract | Full text

32x32

Beyhan BELLER DİKMEN -Ali DERAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN TFRS 10, BOBİ FRS BÖLÜM 22, VERGİ USUL KANUNU VE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 541-565
ANALYSIS OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS IN TERMS OF TFRS 10, BOBI FRS SECTION 22, GENERAL COMMUNIQUÉ ON ACCOUNTING SYSTEM APPLICATION AND TAX PROCEDURE LAW
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52183
Abstract | Full text

32x32

Mehmet Akif ALTUNAY -Hamza AKINCI ÖĞRENCİLERİN ADLİ MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 566-590
DETERMINING THE AWARENESS LEVELS OF STUDENTS FOR THE PROFESSION OF FORENSIC ACCOUNTING: A RESEARCH ON SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52529
Abstract | Full text

32x32

Selen DOĞAN -Derya TEKİN İŞE YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ, 591-605
THE EFFECTS OF WORK ALINATION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM ON DEVIANT WORKPLACE BEHAVIOURS ABSTRACT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52581
Abstract | Full text

32x32

Hakan ÖZÇELİK -Süleyman BAYRAKCIOĞLU TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDININ FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 606-623
IFRS 15 - EFFECT OF REVENUE FROM CUSTOMER AGREEMENTS ON FINANCIAL REPORTING: A RESEARCH ON BIST 100
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52625
Abstract | Full text

32x32

Ali APALI -Tuğba ÇULCU MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID 19 DÖNEMİNDE YAŞADIKLARI STRES KAYNAKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA, 624-641
A QUALITATIVE STUDY ON THE SOURCES OF STRESS EXPERIENCED BY GRADUATE STUDENTS IN ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT IN THE PERIOD OF COVID 19
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52684
Abstract | Full text


Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.