5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİ: DEVLET ÜNİVERSİTELERİ İÇ DENETÇİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 18:29:46.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 123-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Bu çalışmada 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç denetimin etkinliğini değerlendirmek üzere kamu üniversite iç denetçilerine yönelik gerçekleştirilen uygulamanın sonuçları ve önerileri verilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 62 iç denetçiye ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda kamu üniversitelerinde iç denetimin etkinliği arttırmada güvenilirlik ve bağımsızlığın sağlandığı, tüm kaynaklara erişilebildiği, üst yönetimden destek görüldüğü, denetim standartları çerçevesinde iç denetim faaliyetinin yürütüldüğü sonucuna varılmıştır. Ancak iç kontrol sisteminin etkinliği konusunda istenilen seviyede olunmadığı, kurum içinde daha fazla iç denetçi istihdam edilmesi, daha fazla bütçe ayrılması, iç denetim birim başkanlığı için ilave kriterlerin olması, mesleki gelişimi sağlayacak eğitimlerin artırılması, Sayıştay ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ve dijital uygulamaların iç denetimin etkinliğini artıracağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca iç denetim biriminin sorumlu olduğu birimin rektörlük değil İç Denetim Koordinasyon Kurulu olması yönünde öneriler iç denetçiler tarafından sunulmuştur. Çalışmanın sadece üniversitelerde değil de tüm kamu kuruluşlarının iç denetim çalışmalarının iyileştirilmesi için gereken hususları sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study presents the results and recommendations of an implementation aimed at evaluating the effectiveness of internal auditing within the scope of the Public Financial Management and Control Law No. 5018 for public university internal auditors. A total of 62 internal auditors were reached within the scope of the study. The results indicated that the reliability and independence necessary for enhancing the effectiveness of internal auditing in public universities were achieved, all resources were accessible, support was received from top management, and internal audit activities were conducted within the framework of auditing standards. However, it was found that the desired level of effectiveness in the internal control system was not achieved. Recommendations were made to employ more internal auditors within the institution, allocate a larger budget, establish additional criteria such as more seniority and international certifications for the head of the internal audit unit, increase training to support professional development, strengthen relations with the Court of Accounts, and enhance the effectiveness of internal audit activities through digital applications. Additionally, it was suggested by internal auditors that the unit responsible for internal auditing should be a mechanism like the Internal Audit Coordination Board, rather than the rectorate. It is considered important for the study to present necessary points for universities and improve internal audit activities in all public institutions.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics