İNFOBEZİTE ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR DERLEME

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 18:29:42.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim Bilişim Sistemleri
Number of pages: 52-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akıllı cihaz teknolojisinin günden güne gelişimi ve mobil bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim süreçleri, ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Gündelik hayatımızdaki birçok işin dijitalize olmasıyla birlikte internetin aşırı kullanımı söz konusu olmuştur. Bu da sağladığı pek çok avantajla birlikte dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Aşırı bilgi bombardımanına maruz kalınması beraberinde infobezite kavramını doğurmuştur. İnfobezite de bu dezavantajlardan biridir. Bu çalışmada sistematik derleme yöntemi ile infobezite kavramının geçirmiş olduğu evrim derinlemesine irdelenmeye çalışılmıştır. İnfobezite ile ilgili Türkçe ve İngilizce alan yazında yapılan çalışmalar ile birlikte konu hakkında oluşan bilgi birikim düzeyinin belirlenmesi, genel eğilimlerin ortaya çıkarılabilmesi, konunun zaman içinde geçirdiği dönüşümlerin belirlenmesi ve önceki araştırmaların sonuçlarının özet şeklinde verilebilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırma bağlamında Dergipark ve Google Scholar veri tabanı taranarak, seçilen 15 çalışma incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre infobezite ile ilgili en çok çalışma 2021-2022 yılında yapılmışken; 2015-2016 yıllarında ise hiç çalışma yapılmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalarda kullanılan yöntem olarak en çok nicel yöntemin tercih edildiği ve bu nicel analiz yöntemlerinden de sıklıkla anketten yararlanıldığı belirlenmiştir. İnfobezite kavramı ile en çok incelenen değişkenler ise “dijitalleşme” ve “karar verme süreçleri” olmuştur.

Keywords

Abstract

With the day by day development of smart device technology and the widespread use of mobile information technologies, communication processes have undergone a serious change and transformation. With the digitalization of many tasks in our daily lives, there has been excessive use of the internet. This brings with it many advantages but also disadvantages. Exposure to excessive information bombardment has given rise to the concept of infobesity. Infobesity is one of these disadvantages. In this study, the evolution of the concept of infobesity has been tried to be examined in depth with the systematic compilation method. This study was carried out in order to determine the level of knowledge on the subject together with the studies conducted in the Turkish and English literature on infobesity, to reveal general trends, to determine the transformations of the subject over time and to summarize the results of previous research. In the context of the research, Dergipark and Google Scholar databases were scanned and 15 selected studies were examined. According to the research results, the most studies on infobesity were conducted in 2022; it was observed that no studies were carried out in 2015-2016. It has been determined that the quantitive method is the most preferred method in the research and that surveys are frequently used among these quantitative analysis methods. The variables most examined with the concept of infobesity are “digitalization” and “decision-making processes".

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics