KÜMİ FRS, BOBİ FRS (2021 SÜRÜMÜ), TFRS 16 STANDARTLARININ KİRALAMA İŞLEMLERİ ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLME UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:37:04.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 334-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), mali bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğu ile karşılaştırılabilirliğinde işletme kapsamını genişletmek amacıyla Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını (KÜMİ FRS) 16 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete'de yürürlüğe almıştır. KÜMİ FRS, bağımsız denetim amacı dışında finansal tablolarını oluşturmak isteyen KÜMİ kapsamındaki işletmelerin işlemlerine yönelik muhasebeleştirme ve finansal tablolara alma noktasında faydalanabilecekleri rehber niteliğinde bir standarttır. KÜMİ FRS’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde farklı boyut ve ölçekteki işletmelere yönelik raporlama çerçevesi sağlanmış dolayısıyla finansal bilgilerin raporlanmasında işletme ve işlemlerin kapsamı artmıştır. Çalışmada KÜMİ FRS’nin genel değerlendirilmesi yapılmış, ayrıca kiralamalar hususu KÜMİ, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenerek benzer ve farklı yönler belirlenmiştir. Raporlama çerçevelerinde faaliyet kiralamasına ilişkin tahsil/ödemelerin doğrusal olarak gelir/gider şeklinde kar veya zarara yansıtılması öngörülmekte olup bu hususta benzer özelliklere sahip oldukları tespit edilmiştir. Buna karşın KÜMİ FRS’de yatırım amaçlı gayrimenkul ile sat geri kirala bölümleri yer almamakta, dolayısıyla bu konularda KÜMİ FRS ile diğer raporlama çerçeveleri farklılaşmaktadır. Raporlama çerçeveleri kapsamında kiralamalar konusunun farklılaşan hususlarını somutlaştırmak amacıyla çalışmada örnek uygulamalar yapılmıştır.  

Keywords

Abstract

The Public Oversight, Accounting and Audit Standarts Authority (POA) has put into effect the Financial Reporting Standard for Small and Micro Enterprises (FRS for SMEs) in the Official Gazette dated January 16, 2023, in order to expand the scope of the business in terms of the accuracy and comparability of its financial information. FRS for SMEs is a standard that serves as a guide that businesses within the scope of SMEs, who want to create their financial statements other than independent audit purposes, can benefit from in terms of accounting and financial statements for their transactions. With the FRS for SMEs coming into force, a reporting framework for businesses of different sizes and scales has been provided in our country, thus the scope of businesses and transactions in reporting financial information has increased. In the study, a general evaluation of FRS for SMEs was made, in addition, the issue of leases was examined comparatively within the framework of SMEs, Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Enterprises (FRS for LMEs) and Turkish Financial Reporting Standard (TFRS) and their similar and different aspects were determined. It is envisaged that collections/payments related to operating leases in reporting frameworks to be reflected in profit or loss on a linear basis as income/expense, and it has been determined that they have similar characteristics in this regard. On the other hand, FRS for SMEs does not include investment real estate and sale-leaseback sections, so FRS for SMEs and other reporting frameworks differ in these matters. A sample application has been added to the study in order to concretize the differentiating aspects of the subject of leases within the scope of reporting frameworks.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics