E7 ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİN ARACILIK ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:37:00.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 360-373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik büyümenin önemli belirleyicilerinden birisi de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Doğrudan yabacı sermaye yatırımlar, geldiği ülkede kalıcı olması, teknoloji transferine imkân tanıması, istihdam artışı sağlaması, insani gelişmeyi ve finansal gelişmeyi desteklemesiyle ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Ancak doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomilerine yönelik pozitif etkilerini kısıtlayabilen farklı unsurlardan bahsedebilmek mümkündür. Söz konusu faktörlerin başında küresel belirsizlikler gelmektedir. Özellikle 2008 yılındaki küresel finansal kriz ve sonrasında 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgınına bağlı olarak küresel risklerin önemli ölçüde artığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı küresel belirsizliklerin moderatör etkisi altında gelişmekte olan ülke kategorisindeki E7 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Elde edilen bulgular, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini ancak küresel belirsizliklerin doğrudan yabancı sermaye yatırımının ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisini negatife dönüştürdüğünü göstermektedir. Buna göre, yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla E7 ülkelerinde ortak politikaların etkinliğinin ve finansal sistemin gelişimine yönelik ülke bazlı politikaların geliştirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Foreign direct investment (FDI) is one of the vital determinant of economic growth. Foreign direct investments contribute to economic growth by being permanent in the host country, enabling technology transfers, increasing employment, and supporting human and financial development. However, various factors may limit FDI’s positive effects on national economies. Global uncertainty is at the forefront of these factors. Global risks have increased significantly, especially due to the global financial crisis in 2008 and the coronavirus pandemic that emerged in 2019. This study aims to examine the linkage between FDI and economic growth in E7 developing countries under the moderating effect of global uncertainty. The findings show that FDI has a positive effect on economic growth, but that global uncertainty turns the positive effect of FDI on economic growth into a negative one. Accordingly, to ensure the sustainability of the positive effect of FDI on economic growth, it is recommended to improve the effectiveness of common policies in E7 countries and develop country-based policies to improve the financial system.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics