İNOVASYONUN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇEVRESEL DİNAMİZMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:36:24.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 251-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, inovasyonun örgütsel performans üzerindeki etkisinde çevresel dinamizmin düzenleyici rolünü ampirik olarak test etmektir. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi test etmek için bir otomotiv işletmesinin Türkiye’deki bayilerinde görev yapmakta olan yöneticilerden oluşan bir örneklemden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Analizler 415 anket formu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, ürün inovasyonu ve pazarlama inovasyonunun finansal performans ve işlevsel performans üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca analizler, ürün inovasyonu ve pazarlama inovasyonunun işlevsel performans üzerindeki etkisinde çevresel dinamizmin düzenleyici role sahip olduğunu göstermiştir. Değişimin oranını ve öngörülemezliğini ifade eden dinamik ortamlarda, işletmelerin hedefledikleri örgütsel performansı gerçekleştirebilmeleri sürecinde kullanacakları etkin araçlardan birisi inovasyondur. İnovasyonun örgütsel performans üzerindeki etkisi çevresel dinamizmin düşük ve yüksek olduğu durumlarda daha güçlü olmaktadır. Çevresel dinamizmin doğurduğu belirsizliklere uyum sağlamanın yegâne yolu inovasyonlar geliştirmektir. Ancak bir işletme tarafından geliştirilen inovasyon diğer işletmeler için çevresel dinamizmi artıran bir etki doğurmaktadır. Dolayısıyla günümüzde değişim kendi kendini besleyen bir mekanizma haline dönüşmüştür. Bu çalışmanın sahip olduğu iki önemli katkı bulunmaktadır. Bu katkılardan birincisi, arzu edilen örgütsel performansı gerçekleştirmede inovasyonun önemini vurgulamaktır. İkincisi ise, inovasyonun örgütsel performans üzerindeki etkisinde çevresel dinamizmin taşıdığı önemi gözler önüne sermektir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to empirically test the moderating role of environmental dynamism in the impact of innovation on organizational performance. A sample of managers working in the dealerships of an automotive company in Turkey was used to examine the relationship between the variables of the study. The survey technique was employed as the data collection tool, and the analyses were conducted based on 415 survey forms. The results reveal that product innovation and marketing innovation have a significant and positive effect on financial performance and operational performance. Additionally, the analyses show that environmental dynamism plays a moderating role in the impact of product innovation and marketing innovation on operational performance. In dynamic environments characterized by high rates of change and unpredictability, innovation is one of the effective tools that organizations can utilize to achieve their desired organizational performance. The impact of innovation on organizational performance is more pronounced when environmental dynamism is low or high. Adapting to the uncertainties brought about by environmental dynamism is achieved through the development of innovations. However, innovation developed by one organization can have a ripple effect, increasing environmental dynamism for other organizations. Consequently, change has become a self-perpetuating mechanism in today's business landscape. This study makes two significant contributions. First, it emphasizes the importance of innovation in achieving desired organizational performance. Second, it underscores the significance of environmental dynamism in the impact of innovation on organizational performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics