SİYASAL LİDERLİK VE KUŞAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:35:55.0
Language : İngilizce
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 274-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Liderlik ile ilgili yapılmış çalışmalar yeni olmayıp tarih boyunca lider ve liderliğe ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 21. yüzyıl da siyasal liderler ve liderlik türlerine ilişkin çalışmalar ön plana çıkmaya başlamıştır. Ancak liderlik kavramı kendi içinde bir bütün olmayıp farklılaşabilmektedir. Bir başka ifadeyle liderlik kendi içinde farklı türleri ihtiva eden bir kavramdır. Bu çalışmada günümüzde en çok kabul gören liderlik türleri olan Otoriter, Demokratik Karizmatik ve Dönüşümcü liderlik türleri ele alınmaya çalışılmıştır. Liderliğin yanı sıra kuşaklar son yıllarda sosyal hayatta üzerinde yoğun bir şekilde tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada farklı dönemlerde dünyaya gelen ve benzer olaylar karşısında ortak bir bilince sahip kuşakların literatürde nasıl ayrıldığı ve bu kuşakların liderlik türlerine bakış açısı ele alınmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Studies on leadership are not new and various studies on leaders and leadership have been conducted throughout history. In the 21st century, studies on political leaders and leadership types have come to the forefront. However, the concept of leadership is not a whole in itself and can be differentiated. In other words, leadership is a concept that includes different types within itself. In this study, authoritarian, democratic, charismatic and transformational leadership types, which are the most widely accepted leadership types today, are discussed. In addition to leadership, generations are among the topics that have been discussed intensively in social life in recent years. In this study, it is discussed how generations, who were born in different periods and have a common consciousness in the face of similar events, are separated in the literature, and the perspective of these generations on leadership types.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics