Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

KAMU KURUMLARINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL ALGISI: IRAK SÜNNİ VAKFI DİVANI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
55-82
Year-Number:
2018-2

İç denetim ve iç kontrol faaliyetleri özel işletmelerde olduğu kadar kamu işletmelerinde de önemli hale gelmiştir.. Kamu kurumlarının kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, hata ve hilelerin yapılıp yapılmadığının iç kontrol ve iç denetim faaliyetleriyle izlenmesi gerekmektedir. Irak kamu kurumlarında çalışan kişilerin iç denetim ve iç kontrol konularındaki algısını tespit etmek için yapılan bu çalışma Irak Sünni Vakfı Divanı çalışanlarına anket uygulanması şeklinde yapılmıştır. Ankete kurumda muhasebe süreçlerinde yer alan personelin katılımı sağlanmıştır. Bu doğrultuda 135 kişi ankete katılmış ve sonuçlar SPSS (SPSS 23) analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizinde 6 faktör ortaya çıkmış ve bu faktörlerin demografik değişkenlerle aralarındaki istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı analiz edilmiştir. Sadece risk değerlendirme faktörü ile iş unvanları arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkarken, bu ilişki dışında, faktörlerle demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır.

Keywords


Internal audit and internal control activities are considered important in public enterprises as well as private enterprises. Public institutions should be monitored through internal control and internal audit activities to determine whether public resources are being used effectively and efficiently, whether errors and tricks are made. This study was conducted in order to determine the perception of the internal audit and internal control issues of the people working in Iraqi public institutions by conducting a survey on the employees of the Iraq Sunni Affairs. Personnel involved in the accounting processes in the institution were included in the questionnaire. In this direction, 135 people participated in the survey and the results were analyzed by SPSS (version 23). Factor analysis revealed 6 factors, and these factors were analyzed as to whether there was a relationship with the demographic variables. Only a significant relationship was found between the risk assessment factor and job titles, but no significant relationship was found between the factors and the demographic variables.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,436
Number of downloads 1,671

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.