International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVRESEL MALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
44-54
Year-Number:
2018-2

Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini canlandırmaya olanak sağlayan turizm sektörü birçok çevresel etkiyi beraberinde getirmektedir. Bunun için turizm sektöründeki işletmeler gelişen rekabet koşullarına ayak uydurmak için bazı maliyetlere katlanmak durumundalar. Konaklama işletmelerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan çevresel maliyetlerin neler olduğu, bu maliyetlerin içsel ve dışsal maliyetler olarak sınıflandırılmasının yapılması araştırmanın başlangıcı olmuştur. Konaklama işletmelerinde çevresel maliyetlerin sınıflandırılarak nasıl muhasebeleştirildiğinin araştırılarak bir konaklama işletmesinin gerçek verileri ile incelenerek literatüre katkı sağlanması araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Araştırmaya konu edinilen konaklama işletmesi Antalya İli sınırları içerisinde faaliyet gösteren yeşil yıldıza sahip bir konaklama işletmesidir. Çalışma sonucunda konaklama işletmelerinin çevre maliyetlerini nasıl sınıflandırdığı ve bu sınıflandırma sonucunda çevresel maliyetler ile ilgili muhasebe kayıtlarından örneklerle çalışma sonuçlandırılmıştır.

Keywords


The tourism sector, which enables the revitalization of developing and developing countries' economies, brings together many environmental impacts. For this reason, the companies in the tourism sector must bear some costs in order to keep up with the developing competition conditions. What are the environmental costs associated with the development of accommodation establishments, the classification of these costs as internal and external costs has been the beginning of the research. After examining the environmental costs in the accommodation establishments and how they were accounted for, it was determined as the aim of the study to contribute to the literature by analyzing the actual data of an accommodation business. The accommodation business, which is the subject of the study, is a green-star accommodation establishment operating within the borders of Antalya. As a result of the study, how the accomodation enterprises classify the environmental costs and the examples related to the environmental costs as a result of this classification were taken from the accounting records and the study was finalized.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,200
Number of downloads 1,364

Share

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.