Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

HATA VE HİLE TESPİTİNDE DIŞ DENETÇİNİN ROLÜ: IRAK SAYIŞTAY DENETÇİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
29-43
Year-Number:
2018-2

Muhasebe işlemlerinde hata ve hile finansal raporlamanın kalitesini olumsuz etkilemektedir. Finansal raporlamanın kalitesinin düşmesi finansal piyasaları etkilemekte ve yatırımcıların güvenlerini sarsmaktadır. Dünya çağında, finansal raporlama kalitesini artırmak ve yatırımcı güvenini kazanmak için, muhasebe ve denetim alanlarında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, denetçilerin sorumlulukları artırılmış, finansal raporlama kalitesini artırma çalışmalarına gereken katkıyı vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmada, dış denetçilerin hata ve hile tespitindeki rolünün tespit edilmesi amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda, Irak Sayıştay Başkanlığında görevli denetçilere ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Veriler istatiksel yöntemlerle analiz edilerek, denetçilerin bakış açılarına göre hata ve hile tespitindeki rolleri ile ilgili sonuçlar değerlendirilmiştir.

Keywords


Error and fraud in accounting transactions negatively affects the quality of financial reporting. The decline in the quality of financial reporting affects financial markets and undermines the confidence of investors. Necessary arrangements are made in the fields of accounting and auditing in order to improve financial reporting quality and win investor confidence in the world. Within the framework of the regulations, the responsibilities of the auditors have been increased and it is aimed to provide the necessary contribution to the works to increase the quality of financial reporting. The aim of the study was to determine the role of external auditors in the detection of errors and fraud. In line with this aim, a survey based on questionnaire was conducted to the auditors of the SAI. By analyzing the data with statistical methods, the results of the auditors were evaluated according to their point of view.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,058
Number of downloads 1,707

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.