ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA ÇERÇEVESİ’NDE SERMAYE ÖGELERİ: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 15:14:38.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 269-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel ekonomik gelişmeler doğrultusunda işletmelerin performans değerlemelerinde finansal bilgilerin yanı sıra finansal olmayan bilgilere olan ihtiyaç entegre raporlamayı ortaya çıkarmıştır. Entegre raporlamada yer alan sermaye ögeleri de işletmelerin performansları hakkında bilgi sağlamaktadır. Çalışmada BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bulunan ve entegre raporlama düzenleyen 7 işletme, uluslararası entegre raporlama çerçevesinde sermaye ögeleri kapsamında incelenmektedir. Çalışma kapsamında bulunan işletmelerin 2021 yılı entegre raporları içerik analizi yöntemi ile manuel olarak incelenmiştir. Yapılan inceleme sonrasında işletmelerin entegre raporlarında insan sermayesi, sosyal ve ilişkisel sermaye, doğal sermaye ve entelektüel sermaye ögelerine yer verme düzeyleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sonuç olarak işletmelerin entegre raporlarında en çok insan sermayesi, en az da entelektüel sermaye ögesine ilişkin bilgilere yer verdiği tespit edilmiştir.  

Keywords

Abstract

In line with global economic developments, the need for non-financial information as well as financial information in the performance evaluations of enterprises has revealed integrated reporting. The capital elements in the integrated reporting also provide information about the performance of the enterprises. In the study, 7 companies that are in the BIST Corporate Governance Index and that organize integrated reporting are examined within the scope of capital elements within the framework of international integrated reporting. The integrated reports of the enterprises within the scope of the study for the year 2021 were examined manually with the content analysis method.  After the examination, evaluations were made about the level of including human capital, social and relational capital, natural capital and intellectual capital elements in the integrated reports of the enterprises. As a result, it has been determined that enterprises include information on human capital most and intellectual capital at least in their integrated reports.

Keywords