International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

TAKİPÇİ MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ İLE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE LİDERLİK TARZLARININ ROLÜ

Author:

Number of pages:
37-57
Year-Number:
2017-7

Bu çalışmada, takipçilerin mükemmeliyetçilik skorları ile duygusal tükenmişlik skorları arasındaki ilişki, bu ilişkide psikolojik iyi oluşun aracı rolü ve mükemmeliyetçilik ile psikolojik iyi oluş arasında otokratik/demokratik liderlik tarzlarının düzenleyici rolü araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini 304 akademisyen oluşturmaktadır. Çalışmada uyumsuz mükemmeliyetçiliği artan akademisyenlerin deneyimledikleri duygusal tükenmenin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uyumlu mükemmeliyetçilik skorları yüksek akademisyenlerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin arttığı, uyumsuz mükemmeliyetçilik skorları yükseldikçe psikolojik iyi oluşun azaldığı görülmektedir. Psikolojik iyi oluş ile duygusal tükenme arasında negatif ilişki bulunmuştur. Takipçi mükemmeliyetçiliği ile duygusal tükenme arasındaki ilişkide psikolojik iyi oluş değişkeninin kısmi aracı role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan liderlik tarzlarının, takipçi mükemmeliyetçiliği ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi biçimlendiren rolü olduğunu destekleyen bulgular elde edilmiştir.

Keywords


In this study, the relationship between the perfectionism scores of followers and their emotional exhaustion scores, the mediator role of psychological well-being in this relationship, and the role of autocratic/democratic leadership styles in relationship between perfectionism and psychological wellbeing were examined. The sample of this study consists of 304 academicians. It was concluded that the emotional exhaustion levels of academicians having increased divergent perfectionism also increased. Moreover, increasing coherent perfectionism scores indicated the increasing psychological wellbeing, while increasing divergent perfectionism scores indicated the decreasing level of psychological well-being. A negative relationship was determined between the psychological well-being and emotional exhaustion. It was also concluded that psychological well-being parameter has a partial intermediary role in relationship between follower perfectionism and emotional exhaustion. On the other hand, it was also determined that the leadership styles have a role shaping the relationship between follower perfectionism and psychological well-being.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,301
Number of downloads 776

Share

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.