International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

1992-2013 COSO MODELİ: İÇ KONTROL-ENTEGRE ÇERÇEVESİ

Author:

Number of pages:
12-23
Year-Number:
2017-7

İç kontrol, işletme yönetiminin hızla değişen ekonomik ve rekabetçi ortamlarda, değişen müşteri talep ve önceliklerinin ele alınmasına ve gelecekteki büyümenin yeniden yapılandırılmasına imkân verir. İç kontrol, sadece muhasebe ile ilgili mali nitelikteki kıymet hareketlerini içermemekte, ayrıca bir kuruluşun amaçları ile ilgili faaliyetler kapsamında çeşitli durumları da içine almaktadır. İç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir. İç kontrol kapsamının geniş tutulması denetim faaliyetinin kapsamını da genişletmiştir.İç kontrole ilişkin standart ve yaklaşımlar COSO (Committee of Sponsoring Organizations) tarafından geliştirilmekte ve güncellenmektedir. İşletmelerde ve muhasebe bilgi sistemlerinde iç kontrolün önemi daha fazla hissedilmiş ve pek çok ülke COSO, Turnbull ve Coco gibi çatılar altında muhasebe bilgi sistemlerinde iç kontrol sistemi işleyişini kurumsal ve etkin bir düzeye getirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışma ile 1992 COSO iç kontrol modeli ile 2013 yıllarında yayınlanan COSO iç kontrol modeli karşılaştırılarak arasındaki farklılıkları ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan bu çalışma akademik olarak literatürde yer alması ve gelecekte yapılacak çalışmalar ışık tutmak amacıyla yapılmaktadır.

Keywords


Internal control, business management of the rapidly changing economic and competitive environment, changing customer demands and priorities to be addressed and enables the restructuring of future growth. Internal control, do not include simply accounting transactions of a fiscal nature with the asset, but also were in various states within the scope of an organization's activities in relation to objectives. Internal control, protect the assets with the business and the organization's plans, investigate the accuracy and reliability of accounting information, improve the effiency of activities, all precautions that are adopted and implemented in order to encourage adherence to predetermined management policies and methods contains. Keeping the wide scope of internal control has also expanded the scope of the audit.Internal control standard and approaches the COSO (Committee of Sponsoring Organizations) are developed and is by updated. The importance of internal control and accounting information systems in enterprises was felt more and many countries COSO, Turnbull and Coco corporate accounting information system under the roof and instended to bring an effective level. The aim of this work, The 1992 COSO internal control model 2013 year the COSO internal control model by comparing published differences between will be examined. This study was conducted this purpose as take part in academic literature and future studies are carried out to keep it light.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,284
Number of downloads 1,442

Share

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.