International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

RENKLERİN ÇAĞRIŞTIRDIĞI MARKALAR VE AFYON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
1-11
Year-Number:
2017-7

Marka; farklı işaretler, semboller, yazılar ve renklerden oluşan bir pazarlama bileşenidir. Bu özellikler markayı rakiplerinden ayırt etmeye yarar. Günümüzde işletmeler açısından marka olmanın önemi giderek artmaktadır. İyi bir markayı tüketici ile buluşturan işletmeler satışlarını arttırmakta, bu karlılık ve pazarda yer edinmeyi de beraberinde getirmektedir. Marka olmak, aynı zamanda bir firmanın kişiliğini, sektördeki konumunu ve sürekliliğini de etkilemesi açısından önemlidir. Markalar renkler yoluyla çağrışım yapmak istemekte ve bunun için büyük paralar harcamaktadırlar. Renkler psikolojik olarak insanlar üzerinde farklı etkilerde bulunurlar. Kimi renk insanı karamsarlığa iterken, kimi renk insanda bir heyecan oluşturmaktadır. İşletmeler markalarında kullanacakları renkleri belirlerken bu psikolojik etkileri dikkate alırlar. Renkler; markada farkındalık oluşturmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Ürünlerde kullanılan renkler, bir marka ile bütünlük gösterip o markanın ismiyle de anılabilir. Çalışmada ana renkler ve bu renklerin dışındaki yardımcı ve ara renklerin tüketicide herhangi bir markayı çağrıştırıp çağrıştırmadığı, eğer bir çağrışım söz konusu ise bu çağrışımın hangi sektörlerde yoğunlaştığı sorularına cevap aranmıştır. Çalışmada tüketicilere yüzyüze anket uygulanmış, renklerin çağrıştıran markalar kendilerinden istenmiştir. Çalışmaya katılanların vermiş olduğu cevapların frekansları, her bir renk için çağrışım yapan ilk on marka şeklinde ortaya konulmuştur. Markanın önemli bileşenlerinden biri olan rengin, tüketiciler için markayı çağrıştıran bir unsur olmadığı, tüketicinin zihninde marka farkındalığını sağlamak isteyen işletmeler tarafından renk dışında başka unsurlara da dikkat edilmesi gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


The brand is a marketing component consisting of different signs, symbols, letters and colors. These features distinguish brands from their competitors. Today’s business world, the importance of becoming a brand is increasing day by day. Businesses that bring a good brand to the consumer increase their sales, in accordance with profitability and getting involved in the market. Being a brand is also important in terms of influencing the personality of a company, its position in the sector and its continuity as well. The brands wish to associate through colors and spend a lot of money on this issue. Colors have psychologically different effects on people. While some color pushes people to pessimism, some colors create an excitement in the humanbeing. The businesses take these psychological effects into account when determining the colors they would use in their brand. Colors are one of the methods used to create awareness for the brand. The colors used in the products can be indicated by the brand name by showing the integrity with that brand. In the study, it has been searched whether the main colors, the auxiliary and intermediate colors except for these colors associate any brand, and if it is a connotation, in which sectors the connotation concentrates. In the study, a face-to-face questionnaire was applied to the consumers and it was requested from participants if the colors associates any brand. The frequencies of the answers given by the participants are meticoulously presented in the form of the top ten brands associated with each color. It is also concluded from the study that one of the important components of the brand is the result of the fact that the color is not an element that appeals to the brand for the consumers and that other factors besides color should be taken into consideration by the enterprises that want to provide brand awareness in the mind of the consumer.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,371
Number of downloads 1,417

Share

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.