International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

ULUSLARARASI SİYASİ KRİZLERİN DIŞ TİCARETE ETKİSİ: I. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
11-20
Year-Number:
2017-6

Osmanlı Devleti’nin son döneminden itibaren yönünü batı medeniyeti olarak belirleyen Türkiye, Cumhuriyetin ilanından sonra da batı ile olan bağlarını siyasi ve ekonomik bağlamda geliştirmeye çalışmıştır. Coğrafi konumu, enerji kaynakları, iklimi, tarım ürünlerinin çeşitliliği, turizm imkânları sayesinde stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan Türkiye’nin bu jeo-stratejik pozisyonu ülkemizin gerek yerel gerekse de uluslararası çeşitli kriz ve problemlerle karşı karşıya kalmasında önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada, genel olarak kriz kavramı incelenmiş ve ülkeler arasında yaşanan olayların krize dönüşmesinin ekonomik, siyasi, sosyal nedenleri ve sonuçları uluslararası boyutta incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin coğrafi ve stratejik konumu üzerinde durularak bunun diğer ülkelerle olan ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi nasıl etkilediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından birisi olarak Irak ile dış ticaretimiz incelenmiş ve Körfez Savaşı’nın ülke arasındaki bu ticari ilişkiye etkileri araştırılmıştır.

Keywords


Turkey, starting from the latest periods of Ottoman State set her direction through the West, and tried to develop political and economic relations with the western countries after the foundation of the republic as well. Turey has great strategic importance with her geographical location, energy resources, climate, diversity of the agricultural products, toruism facilities. This jeostrategic position of Turkey plays important role on our country’s facing several domestic and international crisis and problems. In this study, in general, the concept of crisis has been investigated and the economic, political and social reasons leading the incidents occured among the countries into crisis have been analyzed at international level. Moreover the geographical and strategic position of Turkey have been examined in terms of how this factor effect our economic and political relations with the other countries. The foreign trade between Turkey and Iraq, as one of the strongest trade partners of Turkey, has been scrutinized by mentioning the First Gulf War’s effects on these trade relationship.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,200
Number of downloads 1,394

Share

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.