KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÖRGÜTSEL SİNİZMİ ETKİLER Mİ?

Author:

Year-Number: 2016-5
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, otel çalışanlarının kişilik özelliklerinin örgütsel sinizm düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, Alanya’da faaliyet gösteren otellerin çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Anket üç bölümde tasarlanmış olup, birinci bölümde demografik sorular, ikinci bölümde çalışanların kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla Benet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Ölçeği, üçüncü bölümde ise çalışanların örgütsel sinizm düzeylerini ölçmek amacıyla Brandes vd., (1998) tarafından geliştirilen Örgütsel Sinizm Ölçeği yer almaktadır. Hazırlanan anket formu 313 çalışana uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPPS 15.0 programı kullanılmıştır. Çalışanların kişilik özelliklerini ve örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek amacıyla aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin hesaplanmasında Pearson korelasyon katsayısı ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla aşamalı doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, otel çalışanlarının kişilik özelliklerinde en yüksek ortalamanın sorumluluk, en düşük ortalamanın ise nörotiklik boyutunda oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca, değişime açıklık, dışadönüklük, sorumluluk ve nörotiklik kişilik özelliklerinin örgütsel sinizmi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Örgütsel sinizmi en fazla etkileyen kişilik özelliğinin ise değişime açıklık olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, otel çalışanlarının beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel sinizmi düşük düzeyde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study seeks to explore the effects of hotel employees’ personality traits to organizational cynicism. The population of the study is formed, hotel employees working in the hotel business in Alanya. Since the population is of accessible size, the full enumerication sample technique was used by accessing the whole population of the study. To collect data for the study, the survey technique was used. The questionnaire work was designed in three parts: the first part contains questions about demographic, the second part In order to measure the personality attributes of the participants, Five Factor Personality Scale developed by Benet-Martinez ve John (1998) and also in the third for the measurement of the organizational cynicism levels of the employees, the Organizational Cynicism Scale which was developed Brandes vd., (1998) was located. The questionnaire form was administered to the 313 employees. SPSS 15.0 Statistical Program was used in data analysis. Pearson product-moment correlation coefficient was computed to determine the relationships between variables and stepwise regression analysis was conducted to determine to what extent independent variables predict dependent variables. Results mirrored that the most rated personality trait was conscientiousness while neuroticism was the least. And also it was observed that openness to experience, extraversion, conscientiousness, neurotic personality were positive and statistically meaningful predictors of organizational cynicism. It has been determined that openness to experience has the most impact on overall organizational cynicism. Finally, it has been reached to the five factor personality traits of hotel employees’ has influenced on the organizational cynicism low level.

Keywords