KOBİ’LERDE GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ: MANİSA MAKİNE VE KALIP İMALATÇILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2016-4
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Manisa’nın kalıp üretimi konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğu da gözönüne alınarak, Makine ve Kalıp İmalatçı KOBİ yöneticilerinin/işletme sahiplerinin; demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışan sayısı) göre girişimcilik yönelimlerinin belirlenen alt faktörler çerçevesinde ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Manisa Sanayi Bölgesinde aktif olarak faaliyette bulunan Makine ve Kalıp İmalatçı KOBİ yöneticileri/işletme sahipleri üzerinde yapılmıştır.Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma için 3 adet hipotez geliştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda yöneticilerin/işletme sahiplerinin demografik özelliklerine göre; genç yaştaki yöneticilerin yaşı daha büyük olan yöneticilere göre daha fazla “saldırgan rekabetçilik” ve “risk alma” eğiliminde olduğu, eğitim seviyesi düşük olan yöneticilerin “saldırgan rekabetçilik” ve “risk alma” alt faktörleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, çalışan sayısı ile yöneticilerin girişimcilik yönelimleri alt faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to measure the entrepreneurial orientations of Machinery and Mould Manufacturing SME managers/owners in Manisa in terms of the respondents’ demographic characteristics (age, gender, education, number of employees) with a view to the strong potential of Manisa Province in mould manufacturing industry. The study was conducted on SME managers/owners of the firms actively operating in Machinery and Mould Manufacturing sector in Manisa Industrial Zone. The data were collected via survey method. Three main research hypotheses were constructed. According to the findings of the study, younger managers are more likely to have “competitive agressiveness” and to be more “risk-taking” as compared to the older ones; lower educational level managers are significantly more likely to have competitive agressiveness and to be more risktaking; and finally, there is no statistically significant relationship between the number of employees and entrepreneurial orientation subscales.

Keywords