Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK BAĞLAMINDA TÜBİTAK DESTEKLERİNİN DAĞILIMI-NIN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
54-75
Year-Number:
2016-3

Bu çalışmada girişimcilik kavramının akademideki yansıması olan akademik girişimcilik TÜBİTAK bilimsel destekleri bağlamında ele alınmıştır. TÜBİTAK akademik girişimciliği desteklemek amacıyla akademisyenlerin bilimsel projelerine destek sunmaktadır. Bu çalışmada bu desteklerin ülke çapındaki dağıtımının adaleti sorgulanmaktadır. Bu sorgulama yapılırken TÜBİTAK’ın 2011-2015 yılları arasında dağıttığı destekler kullanılmıştır. Bu destek verilerinden faydalanılarak her yıl için Gini katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca Gini değerlerini yıllara göre değişiminin sebeplerini vermek için şehirler bazında kişi başına düşen akademik destek miktarları incelenmiştir. Bu incelemenin sonucunda özellikle Ankara, Kocaeli ve Isparta’nın TÜBİTAK destek dağılımının adaletini bozan şehirler olduğu görülmüştür. Yine Hakkari, Şırnak, Muş, Mardin ve Amasya gibi illerin desteklerden en az faydalandıklarından dolayı Gini katsayısını yükselttiği anlaşılmaktadır. Tunceli’nin coğrafi konumuna rağmen son yıllarda ciddi bir yükseliş sergilediği de dikkatten kaçırılmamalıdır. Ayrıca bu çalışmada, alanyazında ilk kez TÜBİTAK desteklerinin dağıtımın eşitliğini sınama amacıyla Gini katsayısı hesaplanmıştır.

Keywords


In this study, a specialized entrepreneurship concept academic entrepreneurship, has been evaluated in the context of TÜBİTAK’s Scientific Funding. Scientific and technological research council of Turkey has funded scientific projects for supporting academic entrepreneurship. In this study the equity of the Fund Distribution has been examined. For this aim the data from TUBITAK for funds of 2011-2015 time span has used. Gini coefficients for every years in this time interval has calculated with utilizing this funding data. In addition to this funding amount per capita for cities has examined to find the causes of high Gini values. As a result of this calculation, Ankara, Kocaeli and Isparta cities are the most ruiner of the TUBITAK Scientific Fund Distribution’s fairness. Albeit Hakkari, Şırnak, Muş, Mardin and Amasya are the cities which raises the Gini Coefficient, with their short of funding. An interesting finding is the funds sent to Tunceli has been dramatically raised recent years, although its geographic location. Besides this study is the first study in Turkish Literature which is examining the fairness of the TUBİTAK Scientific Funds Distribution with using the Gini Coefficient.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,591
Number of downloads 1,943

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.