International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİN DUNNİNG KRUGER SENDROMU İLE İLİŞKİSİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Öğrenilmiş çaresizlik, bireyin davranışlarıyla olumsuz bir sonucu kontrol edebileceği halde, bu sonucu kontrol etmek için gereken davranışları yapmaması ya da bu davranışları öğrenmede yetersiz kalmasıdır. Dunning Kruger Sendromu; yetkin olmayan insanların yaptıkları yanlış sonuçları anlayabilecekleri kapasiteye sahip olmadıklarıdır. Bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sahip oldukları özgüven faktörlerinin Dunning Kruger Sendromu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Yüz yüze anket yönteminin uygulandığı araştırmaya 240 öğrenci dahil edilerek sonuçlar yüzde analizi, ki-kare, korelasyon ve regresyon analizi ile ölçülmüştür. Dunning Kruger Sendromunun üniversitede alınan eğitim ve akademik başarı notları arasındaki ilişki incelenmiştir. ‘‘Öğrencilerin kendilerini yeterli hissediyorum.’’ İfadelerine katılmadıkları belirlenmiş ise de; ‘‘Mesleğimde iyi olacağım’’ ifadesine katılımları yüksek bulunarak Dunning Kruger sendromu ile ilişkili olduğu bulunmuştur.


Keywords


Öğrenilmiş çaresizlik, Dunning Kruger sendromu, Cahillik sendromu

Author: -Pınar HASSÜLÜN - Vedat BAL
Number of pages: 41-53
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.14
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.