Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİN DUNNİNG KRUGER SENDROMU İLE İLİŞKİSİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages:
41-53
Year-Number:
2016-3

Öğrenilmiş çaresizlik, bireyin davranışlarıyla olumsuz bir sonucu kontrol edebileceği halde, bu sonucu kontrol etmek için gereken davranışları yapmaması ya da bu davranışları öğrenmede yetersiz kalmasıdır. Dunning Kruger Sendromu; yetkin olmayan insanların yaptıkları yanlış sonuçları anlayabilecekleri kapasiteye sahip olmadıklarıdır. Bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sahip oldukları özgüven faktörlerinin Dunning Kruger Sendromu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Yüz yüze anket yönteminin uygulandığı araştırmaya 240 öğrenci dahil edilerek sonuçlar yüzde analizi, ki-kare, korelasyon ve regresyon analizi ile ölçülmüştür. Dunning Kruger Sendromunun üniversitede alınan eğitim ve akademik başarı notları arasındaki ilişki incelenmiştir. ‘‘Öğrencilerin kendilerini yeterli hissediyorum.’’ İfadelerine katılmadıkları belirlenmiş ise de; ‘‘Mesleğimde iyi olacağım’’ ifadesine katılımları yüksek bulunarak Dunning Kruger sendromu ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Keywords


A negative result with learned helplessness, individual behavior, you can control this behavior does not need to check the result or is inadequate in learning those behaviors. Dunning Kruger Syndrome; non-qualified people do wrong is they don't have the capacity to understand the results. In this study, Celal Bayar University Faculty of Economics and Administrative Sciences and school of applied sciences senior students after graduation, they have confidence factors about finding Dunning Kruger Syndrome is intended to identify with. Face to face survey method has been applied to the study were included in results analysis of percent, 240 student Chi-square, correlation and regression analysis. Dunning Kruger received training at the University and academic success of the syndrome notes examined the relationship between. '' Students feel themselves enough. '' Expressions did not engage is designated; '' I'm going to be good at my job, '' the high participation of the Dunning Kruger syndrome has been found to be associated with.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,723
Number of downloads 879

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.