International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

TÜRKİYE’DE BİNEK OTOMOBİL FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

Author:

Number of pages:
76-85
Year-Number:
2016-2

Otomobil birçok farklı özelliğe sahip olan heterojen bir maldır. Hedonik fiyat modeli heterojen malların sahip olduğu özelliklerin fiyat üzerindeki etkisinin ölçülmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de otomobillerde bulunan özelliklerin otomobilin fiyatını ne ölçüde etkilediği hedonik fiyat modeli ile tahmin edilmiştir. Analizde veri olarak Türkiye’de en fazla satışı yapılan 10 otomobil markasının 32 model ve alt modelinden oluşan 105 farklı otomobilin sahip olduğu özellikler kullanılmıştır. Model log-lin formunda oluşturulmuş ve değişen varyansı sınamak için White Testi uygulanmıştır. Modelde toplam 22 tane bağımsız değişken kullanılmış ve bunlardan 11 tanesi istatistiksel olarak 0,01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tahmin sonuçlarına göre, otomobil fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlar; yakıt türü, ortalama yakıt tüketimi, otomobilin ağırlığı, silindir hacmi ve denge kontrol sistemi olarak belirlenmiştir.

Keywords


Automobile is a heterogeneous product with many different features. Hedonic price model ensures to measure the effects of the features of heterogeneous products on price. In thıs study, in what extent did the features of cars available in Turkey affect the car’s price is estimated by the hedonic price model. The data was obtained from the features of 105 different cars consisting of 32 models and sub-models of 10 brands that have the most sales in Turkey. Model created in the form of log-lin and the White (heteroscedasticity) test was applied to test changing variance. In this model 22 independent variables used and in these variables 11 were found to be statistically significant at the .01 level of significance. According to the results of estimates, the most important factors that influence car prices are; fuel type, the average fuel consumption, the weight of the car, the cylinder volume and the stability system.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,208
Number of downloads 1,421

Share

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.