International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

PAYDAŞ GRUPLARINDAN HİSSEDARLARIN İŞLETMELERİN STRATEJİK FİNANSAL KARARLARINDAN BEKLENTİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI


Toplumsal, ekonomik ve yasal değişmeler karşısında tepki gösteren paydaş gruplarının beklentilerinin sürekli tespit edilmesi ve bunların karşılanması oldukça güçtür. Ancak bu güçlüklere rağmen paydaş teorisi çerçevesinde ele alınan çalışmada birincil paydaşlardan olan hissedarların, işletmenin finansal stratejik kararları hakkındaki beklentilerinin tespitinin gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Çalışmanın evreni Isparta ilinde faaliyet gösteren çok ortaklı işletmeler olarak belirlenmiştir. Örneklem olarak ise, bu çok ortaklı işletmeleri temsil edebileceğine inanılan çok ortaklı işletme hissedarları seçilerek araştırmanın verileri elde edilmiştir. Çalışmada anket sonucunda elde edilen verilerin, çapraz tablolar, t testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi ile hem kabul/red analizleri yapılmış hem de cinsiyet, yaş grubu ve eğitim düzeyinin sonuçları üzerinde durulmuş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Sonuç olarak, hissedarlar, finansal stratejik karar uygulamalarından firma değerini yükselten uygulamaları desteklemektedir. Hissedarlar, finansal stratejik karar uygulamalarında riskliliğe karşı olumsuz bir beklentiye sahiptirler. Finansal stratejik kararların alınmasındaki finansman stratejisi uygulamalarında hissedarlar, faizli işlemlere karşı olumsuz bir beklenti içindedirler. Hissedarlar, finansal stratejik kararlardan, kar dağıtım stratejisinin uygulanmasından çok, işletmenin karlılığına önem vermektedirler. İşletme imajının arttırılması ve hissedarlara yönelik sosyal tesis yapımı, hissedarların işletmeye olan bağlılığının artmasında etkilidir. Hissedarlar, finansal stratejik kararlardan en fazla yatırım stratejisini önemsemekte ve yatırım yapılması gerekiyorsa farklı semtlerde ve aynı sektörde yatırım yapılmasını desteklemektedirler. Hissedarlar, finansal stratejik kararların alınmasında etkili olan yatırım stratejisine bağlı olarak mevcut işletme durumunun korunmasından yana bir beklentiye sahiptirler.


Keywords


Paydaş Teorisi, Stratejik Yönetim, Finansal Strateji, Finansal Stratejik Karar, Hissedar Beklentisi

Author: -Ali APALI - Hayrettin USUL
Number of pages: 1-22
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.1
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.