AHP, CRITIC VE WEDBA YÖNTEMLERİNİ İÇEREN ENTEGRE BİR ÇKKV MODELİ İLE AXA SİGORTA ŞİRKETİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ANALİZİ

Author:

Number of pages: 892-908
Year-Number: 2021-2

Abstract

Dinamik ve rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin pazardaki rekabet güçlerini artırmak için performansını sistematik olarak değerlendirmeleri finansal piyasaların gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayarak güçlü bir finansal sistemin oluşmasına ve ekonomik istikrarın tesis edilmesine olanak sağlar. Bu çalışmada Türk sigorta sektörünün öncü ve lider şirketlerinden biri olan Axa sigorta şirketinin 2011-2020 dönemine ilişkin finansal performansının yeni bir hibrid ÇKKV modeli ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle iki ağırlıklandırma yöntemini dengelemek için finansal kriterlerin ağırlık katsayılarının belirlenmesinde iki ağırlıklandırma yöntemi (sübjektif (AHP) ve objektif (CRITIC)) entegre edilmiştir. Ayrıca, literatürde herhangi bir ÇKKV problemini çözmek için nadiren kullanılan WEDBA metodolojisi bu çalışmada kullanılmış ve böylece literatüre yeni bir entegre ÇKKV modeli tanıtılmıştır. AHP-CRITIC-WEDBA modelinden elde edilen bulgulara göre Axa sigortanın finansal açıdan en başarılı (başarısız) olduğu yıl 2016 (2012) olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak 2011-2020 dönemini kapsayan 10 yıllık dönem için Axa sigortanın finansal performansında önemli istikrarsızlıkların yaşandığı ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

The systematic evaluation of the performance of insurance companies operating in a dynamic and competitive environment in order to increase their competitiveness in the market contributes to the development and growth of financial markets, enabling the formation of a strong financial system and the establishment of economic stability. In this study, it is aimed to assess the financial performance of Axa insurance company, one of the pioneering and leading companies of the Turkish insurance industry, for the period of 2011-2020 with a new hybrid MCDM model. In the study, firstly, two weighting methods (subjective (AHP) and objective (CRITIC)) were integrated in determining the weighting coefficients of financial criteria in order to balance the two weighting methods. In addition, the WEDBA methodology, which is rarely used in the literature to solve any MCDM problem, was used in this study and thus a new integrated MCDM model was introduced to the literature. Based on the findings obtained from the AHP-CRITIC-WEDBA model, the most successful (unsuccessful) year of Axa insurance was determined as 2016 (2012). As a result, it can be stated that there are significant instabilities in the financial performance of Axa Sigorta for the 10-year period covering the 2011-2020 period.

Keywords