COVID-19’UN BANKA FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ENTROPİ ve WASPAS YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Author:

Number of pages: 810-828
Year-Number: 2021-2

Abstract

Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarından yerli özel, kamu, yabancı sermayeli ve katılım bankalarının finansal performansları incelenmiştir. Bankaların performansları COVID-19 öncesi ve COVID-19 dönemini kapsayan 2019-2020 yılları arasında, BDDK tarafından yayınlanan rasyolar kullanılarak çok kriterli karar verme tekniklerinden Entropi ve WASPAS yöntemleri ile analiz edilmiştir. Entropi yöntemiyle yapılan analiz sonuçlarına göre 2019 yılında Takipteki alacaklar (Brüt) / Toplam nakdi krediler, 2020 yılında ise Dönem net kârı (Zararı) / Ortalama toplam aktifler en önemli kriterler olarak bulunmuştur. WASPAS yöntemine göre yapılan analiz sonucunda 2019 yılında banka finansal performanslarının sırası ile yerli özel, kamu, yabancı sermayeli ve katılım bankaları şeklinde iken, 2020 yılında yabancı sermayeli bankaların birinci sıraya yükseldiği, yerli özel ve kamu bankalarının ise birer sıra gerilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the study, the financial performances of domestic private, public, foreign capital and participation banks, which are among the deposit banks operating in Turkey, were examined. The performances of banks between the years 2019-2020 covering the pre-COVID-19 and COVID-19 period were analyzed by using the ratios published by the BDDK, with Entropy and WASPAS methods, which are multi-criteria decision-making techniques. According to the results of the analysis conducted by entropy method, Non-Performing receivables (Gross) / Total cash loans in 2019 and Net profit (Loss) / Average total assets were found to be the most important criteria in 2020.   As a result of the analysis carried out according to WASPAS method, it was determined that in 2019, bank financial performance was in the form of domestic private, public, foreign capital and participation banks respectively, while in 2020, foreign capital banks rose to the first place and domestic private and public banks declined one place.

Keywords