DETERMINANTS of HEALTH EXPENDITURES in THE WORLD: A PANEL DATA ANALYSIS

Author:

Number of pages: 772-784
Year-Number: 2021-2

Abstract

Sağlık harcamaları, makro ve mikro ortamda politika yapıcılar tarafından kullanılan temel göstergelerdir. Bu çalışmanın amacı dünyadaki tüm ülkelerin sağlık harcamalarının belirleyicilerini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında örneklem seçimi yapılmamıştır. Tüm dünya ülkelerinin verilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Veri toplama, Dünya Bankası veri tabanı ile gerçekleştirilmiştir. 163 ülkenin 2010-2016 panel verileri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, çok değişkenli bir analiz türü olan En Küçük Kareler (OLS) regresyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz için EViews pro19 ve SPSS programları kullanılmıştır.  Gelir, 65 yaş üzeri nüfus oranı, işsizlik oranı kentleşme arttıkça sağlık harcamaları da artış göstermektedir. Enflasyonun sağlık harcamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Sağlık politikası yapıcıların ülkelerindeki işsizliğin önüne geçmesi, kent ve kırsal nüfusta sağlık hizmetlerinin orantılı dağıtılması ve kronik hastalıkların azaltılması yönünde kişilerin yaşam tarzlarını değiştirmeye yönelik politikalar sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir

Keywords

Abstract

Health expenditure is the main indicators used by policy makers in the macro and micro environment. This study, it is aimed to reveal the determinants of health expenditures of all countries in the world.No sample selection was made within the scope of the study. The data of all the countries of the world were tried to be accessed. Data collection was carried out with the World Bank database. 2010-2016 panel data of 163 countries were used The obtained data were subjected to Least Squares (OLS) regression analysis, which is a multivariate analysis type. EViews pro19 and SPSS programs were used for analysis. According to the results of these studies health expenditures increase as income, population age over 65, unemployment rate, and urbanization rate increase. It was observed that inflation did not have a statistically notable effect on health expenditures. Developing policies to change the lifestyles of individuals in terms of preventing unemployment in countries, proportional distribution of health services to urban and rural populations and reducing chronic diseases is of great importance in terms of improving health outcomes.

Keywords