ULUSLARARASI İŞLETME EKONOMİ VE YÖNETİM PERSPEKTİFLERİ DERGİSİ'NDE (IJBEMP) YAYINLANMIŞ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 698-715
Year-Number: 2021-2

Abstract

Araştırmanın amacı “Uluslararası İşletme Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi”nde – IJBEMP yayınlanmış makalelerin bibliyografik analizidir. Araştırma kapsamında derginin yayın hayatı boyunca 2016-2021 yılları arasında yayımlanan tüm makaleler (121 makale) bibliyografik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre dergide yayınlanan makale adedinin yıl ve sayı bazında artan bir eğilime sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En fazla sırasıyla “Finansal Performans”, “Muhasebe” ve “İç Kontrol” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Anahtar kelimelerin %82,64’lük kısmının sadece bir kez kullanılması dergide farklı alanlarda ve konulardan birçok makalenin yayınlanmış olduğunun bir göstergesidir. Yayınlanan makalelerin %75’i birden fazla yazarın katkısıyla hazırlanmıştır ve yazarların %80’inin sadece bir makalesi yayınlanmıştır. Birden fazla yazarlı çalışmalarda; yazarların genellikle aynı kurumda çalıştığı ve yazarlar arası işbirliğinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Yazarlarının unvanları incelendiğinde en fazla yayın Dr. Öğretim Üyeleri ve sonrasında Lisansüstü Öğrencileri tarafından yapılmıştır. Kurum bazında dergiye en fazla katkıyı Süleyman Demirel Üniversitesi mensupları yapmıştır. Makalelerin başlıkları yönüyle kavram yoğunluğuna göre en fazla kullanılan kelimelerden “Finansal Etkisi Üzerine Bir Araştırma ve Uygulama” başlığına ulaşılmıştır. Dergide yayınlanmış makale sayılarının Lotka ve Price Yasalarına kısmen uymaktadır. Bu noktada derginin yayınlandığı yıl sayısı arttıkça ilerleyen yıllarda bu yasalara uyumun da artması beklenilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is the bibliometric analysis of articles published in the International Journal of Business, Economics and Management Perspectives – IJBEMP. Within the scope of the research, all articles (121 articles) published between the years 2016-2021 during the publication life of the journal were analyzed by bibliometric analysis method. According to the results of the research, it has been concluded that the number of articles published in the journal has an increasing trend on the basis of year and number. The keywords "Financial Performance", "Accounting" and "Internal Control" were used the most, respectively. The use of 82.64% of the keywords only once is an indication that many articles from different fields and subjects have been published in the journal. 75% of the published articles were prepared with the contribution of more than one author, and only one article of 80% of the authors was published. In studies with more than one author; It has been determined that the authors generally work in the same institution and the cooperation between the authors is weak. When the academic titles of the authors are examined, the most publications are assistant professor doctors and later by graduate gtudents. The members of Süleyman Demirel University made the highest contribution to the journal on an institutional basis. In terms of the titles of the articles, according to the concept density, the title of "A Research and Application on the Financial Impact" was reached. The number of articles published in the journal partially complies with Lotka and Price Laws. At this point, as the number of years the journal is published increases, it is expected that compliance with these laws will increase in the coming years.

Keywords