Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE SINIRLI DENETİM YAPTIRAN ŞİRKETLERİN DENETİM RAPORLARINDA YER ALAN GÖRÜŞ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages:
371-392
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

2019 yılında Covid-19’un ortaya çıkması ve 2020 yılının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmesiyle ülkemiz ve diğer bazı dünya ülkeleri virüsün yayılım hızını azaltmak için sosyal hayattan iş hayatına kadar bir takım kısıtlamalar getirmişlerdir. Kısıtlamaların etkisiyle milyonlarca insan işsiz kalmış finansal sıkıntı yaşayan haneler harcamalarını yavaşlatmış, üreticiler üretimlerini askıya almış şirketlerde nakit akışı düşmüş ve şirketlerin geleceği ile ilgili belirsizlikler oluşmuştur. Söz konusu bu etki ve belirsizliklerin, işletmelerin sınırlı bağımsız denetim raporlarında verilen denetim görüşleri üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu önemli bir konu halini almıştır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin sınırlı bağımsız denetim yaptıran şirketlerin denetim raporlarında verilen görüş türlerinde bir değişiklik yapıp yapmadığını ortaya koymak olarak belirlenmiştir.

Çalışmada, BİST 100’de faaliyet gösteren işletmelerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim raporlarında verilen görüşler için nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye’de Covid-19 pandemisinin başladığı yıl olan 2020 yılı ile önceki yıl olan 2019 yılı ile sınırlandırılmıştır. Çalışma kapsamında toplamda 256 adet ara dönem sınırlı denetim raporu incelenmiş, yapılan incelemelerde ilgili ara dönemlerde sadece olumlu ve şartlı sonuçların olduğu tespit edilmiştir. Covid-19 pandemisinin BİST 100’de yer alan şirketlerden sadece bir şirketin sınırlı denetim raporlarındaki görüşler üzerinde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords


With the emergence of Covid-19 in 2019 and declaring it as a pandemic by the World Health Organization (WHO) in 2020, our country and some other world countries have imposed some restrictions from social life to business life in order to reduce the spread of the virus. With the unemployment of millions of people due to the restrictions, households experiencing financial difficulties slowed their spending, producers suspended their production, companies' cash flow decreased and uncertainties about the future of companies emerged. The effects of these effects and uncertainties on the opinions of the companies in the limited independent audit reports are important. In this context, the aim of the study is to reveal whether the Covid-19 pandemic caused a change in the types of opinions given in the audit reports of companies that had limited independent audits.

In the study, content analysis, one of the qualitative analysis techniques, was applied for the opinions given in the review of financial statement of the enterprises operating in ISE 100. Research is limited to 2019 and 2020. Within the scope of the study, a total of 256 the review of financial statement were examined and it was determined that there were only positive and conditional results in the relevant interim periods. It has been determined that the Covid-19 pandemic has an effect on the opinions in the review of financial statement of only one company among the companies included in ISE 100.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 53
Number of downloads 310

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.