TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ CAMELS VE BANKOMETER YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı
Number of pages: 485-504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fon transferine aracılık eden bankalar finansal sistemde önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bankalar kullandırdıkları krediler başta olmak üzere ekonomiye birçok alanda katkı sağlarlar. Kendilerine paralarını emanet eden mevduat sahipleri açısından güven kurumları olmaları gereken bankalar; kredi riski, likidite riski, faiz riski, kur riski, vade riski gibi önemli risklerle karşı karşıyadır. Bu sebeplerden dolayı bankaların mali bünyelerinin sağlam olması, gözetim ve denetimlerinin yapılması ve performanslarının yakından takip edilmesi kamu yararı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal performansları kamusal, özel ve yabancı sermayeli bankalar olmak üzere üç grupta incelenmiştir. Bankaların 2010-2019 yılları arasındaki 10 yıllık mali verileri kullanılarak CAMELS ve Bankometer yöntemiyle mali durumları analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; belirtilen dönemde bankaların sermaye yeterliliklerinin oldukça iyi olduğu, riskleri yönetme konusunda duyarlı davrandıkları, likiditelerinin azalmasına rağmen borç ödeme güçlerinin yeterli olduğu, takipteki kredilerinin artmasına rağmen kabul edilebilir seviyenin altında olduğu, son yıllarda sektörde öz sermaye ve aktif karlılığının azalmakta olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bankometer yöntemine göre de Türkiye’deki bankaların finansal durumlarının “Süper Sağlam Banka” kategorisinde yer aldıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Banks mediating fund transfers fulfil an important function in the financial system.  Banks make a significant benefit to the economy in many areas, especially the loans they provide. Banks, which should be trust institutions for depositors who entrust their money to them; are faced with important risks such as credit risk, liquidity risk, interest risk, currency risk, maturity risk. For these reasons, it is very important for the public benefit to ensure that have strong financial structures, their supervision and audit are carried out, and their performance is closely monitored. In this study, the financial performances of the deposit banks operating in Turkey were examined in three groups of public, private, and foreign capital. By using the 10-year financial data of banks between 2010 and 2019, their financial situation was analyzed using CAMELS and Bankometer methods. As a result of the analysis; in the mentioned period, it has been concluded that the capital adequacy of the banks is quite good, they are sensitive in managing risks, their debt repayment power is sufficient despite the decrease in their liquidity, the non-performing loans are below the acceptable level although increasing and the equity and asset profitability in the sector has been decreasing in the last years. According to the Bankometer method, it has been concluded that the financial status of banks in Turkey is in the “Super Sound Bank” category.

Keywords