Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDININ FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
606-623
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

Finansal raporlama kalitesini artırmak ve uluslararası muhasebe uygulamalarında standardı yakalamak için finansal raporlama standartları geliştirilmiştir. İşletmelerin temel performans göstergelerinden olan hasılat standardı ile ilgili olarak çok sayıda standardın varlığından kaynaklı karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve hasılat işlemlerinde tekdüze uygulamaları geliştirmek amacıyla TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı geliştirilmiştir. Araştırmanın amacı; TFRS 15 standardının uygulanması ile birlikte, uygulamadan etkilenen sektörlerin ve uygulamanın finansal raporlama üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında BİST 100 şirketlerinin finansal raporları incelenerek TFRS 15 standardının etkilerini açıklayan şirketler tespit edilmiştir. Finansal raporlar üzerinde yapılan içerik analizinde, TFRS 15 standardının uygulamasından ulaştırma, haberleşme, teknoloji, enerji, imalat, mali kuruluşlar ve perakende sektörlerini farklı düzeylerde etkilendiği tespit edilmiştir. TFRS 15 standardı uygulamasının Cari Oran, Aktif Devir Hızı, Aktif Karlılık Oranı ve Özkaynak Karlılık Oranı üzerinde istatiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  Özkaynak karlılık oranında ise, % 10 güven aralığında ise istatiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Keywords


Financial reporting standards have been developed to increase the quality of financial reporting and to achieve the standard in international accounting practices. IFRS 15 Revenue from Customer Contracts Standard has been developed in order to eliminate the complexity caused by the existence of many standards regarding the revenue standard, which is one of the main performance indicators of the enterprises, and to develop uniform practices in revenue transactions. Purpose of the research; With the implementation of the IFRS 15 standard, it is the investigation of the sectors affected by the application and the effects of the application on financial reporting. Within the scope of the research, the financial reports of BIST 100 companies were examined and the companies that explained the effects of the IFRS 15 standard were determined. In the content analysis on the financial reports, it has been determined that the implementation of the IFRS 15 standard affects the transportation, communication, technology, energy, manufacturing, financial institutions and retail sectors at different levels. It has been determined that there is no statistically significant difference in the application of IFRS 15 standard on Current Ratio, Asset Turnover Rate, Asset Profitability Ratio and Equity Profitability Ratio. It has been determined that there is a statistically significant difference in the return on equity ratio in the 10% confidence interval.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 49
Number of downloads 53

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.