Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

SAĞLIK KURUMLARINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK IŞIĞINDA SOSYAL SORUMLULUK MUHASEBESİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Author:

Number of pages:
393-410
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

Kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerin ya da kurumların çalışanlarını, paydaşlarını, çevrelerini ve tüm toplumu düşünerek ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü faaliyetlerde bulunmasını ifade etmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ilgili kesimlerle paylaşılmasını sağlayan aracı unsur ise muhasebe fonksiyonu olup kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin raporlanması kapsamında sosyal sorumluluk muhasebesi olarak da ifade edilmektedir. Bu kapsamda ülkelerin gelişmişlik düzeyinde belirleyici olan ve ülkelerin GSYH’lerinden kaynak ayırdıkları sağlık kurumlarının ayrılan kaynakları toplumun sağlığını ve refahını geliştirici faaliyetlerde kullanması, etkili, ekonomik ve verimli iş ve işlemlerde bulunması, etik ve ahlak kurallarına özen göstermesi, çevreye karşı duyarlı olması ve bu kapsamda gerçekleştirdiği faaliyetleri toplumla paylaşması beklenmektedir. Bu çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal sorumluluk muhasebesi kavramlarının tanımı ve bu kavramlar arasındaki ilişki teorik olarak anlatılmaya çalışılmış ve sosyal sorumluluk muhasebesinin sağlık kurumlarındaki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur.

Keywords


Corporate social responsibility refers to the economic, legal, moral and voluntary activities of businesses or institutions by considering their employees, stakeholders, environment and the whole society. The intermediary element that ensures that corporate social responsibility activities are shared with the relevant segments is the accounting function, which is also expressed as social responsibility accounting within the scope of reporting corporate social responsibility activities. In this context, health institutions, which are determinant in the level of development of countries and which countries allocate resources from their GDP, use the allocated resources in activities that improve the health and welfare of the society, carry out effective, economic and efficient business and transactions, pay attention to ethical and moral rules, be sensitive to the environment, and in this context, It is expected to share its activities with the society. In this study, the definition of corporate social responsibility and social responsibility accounting concepts and the relationship between these concepts were tried to be explained theoretically and the place and importance of social responsibility accounting in health institutions were emphasized.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 62
Number of downloads 74

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.