Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

MUHASEBE ETİĞİNE İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages:
361-370
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

Muhasebe etiği, işletmeler açısından önem taşıyan ayrıca çoğu kez anlaşılırlığı tartışılan buna bağlı olarak da endişe yaratan konulardan biridir. Muhasebe uygulamaları düzgün ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesinin yanında muhasebe meslek mensuplarının da meslek etiği ilkelerine uyarak faaliyet göstermeleri önem taşımaktadır. Muhasebe verileri ile ilgili tüm taraflara doğru bilgiyi ulaştırmak, herhangi bir tarafın çıkarları doğrultusunda hareket etmemek muhasebe meslek mensuplarının sorumlulukları içinde yer almaktadır. Çalışmada Yüksek Öğretim Kurulu tez veri tabanında kayıtlı olan ve lisansüstü tez çalışma dönemi 2006-2021 yılları arasında olan muhasebe etiği konusunda yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının incelenerek, çalışmaların odak noktalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, lisansüstü tez çalışmalarının ortaya koyduğu genel sonucun, muhasebe meslek etiğine tarafların önem verdiği, olabildiğince uygun davranmaya çalıştığı fakat bazı durumlarda etik davranışlardan uzaklaşıldığı bu noktada muhasebe etiği eğitiminin önemli olduğu sonucu göze çarpmaktadır.

Keywords


Accounting ethics is one of the issues that is important for businesses and that is often discussed in terms of clarity, and accordingly, it is one of the issues that cause concern. In addition to the proper and reliable implementation of accounting practices, it is important for professional accountants to operate in accordance with the principles of professional ethics. It is among the responsibilities of professional accountants to convey the correct information to all parties related to accounting data and not to act in the interests of any party. In the study, it is aimed to evaluate the focal points of the studies by examining the postgraduate thesis studies on accounting ethics, which are registered in the thesis database of the Council of Higher Education and whose postgraduate thesis study period is between 2006-2021. In line with this purpose, the general conclusion of the graduate thesis studies is that the parties attach importance to the ethics of accounting profession, try to act as appropriate as possible, but in some cases, the ethical behavior is far from ethical behavior, and the conclusion that accounting ethics education is important.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 53
Number of downloads 70

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.