Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

ENTEGRE RAPORLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages:
251-266
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

Entegre raporlama, kurumsal raporlama sistemi içerisinde finansal raporların ve sürdürülebilirlik raporlarının ürettikleri bilgilerin entegrasyonuna ve entegre düşünce temelinde şirketlerin kısa, orta ve uzun vadede ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin raporlanmasına dayanan yeni nesil bir raporlama türüdür. 1994 yılında üç boyutlu raporlama yaklaşımı olarak başlayan bu raporlama yaklaşımında günümüze kadar pek çok değişiklikler yapılmıştır. Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yapılan son güncelleme 1 Ocak 2022 ve sonrası raporlama dönemlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; entegre raporlama ile ilgili güncel düzenlemeleri bir bütün olarak incelemek, sonuçlarını tartışmak ve bu doğrultuda hem profesyonellere hem de araştırmacılara bilgi sunmaktır. Çalışmada; entegre raporlama çerçevesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” ile ilgili değişiklikler incelenmiştir. Revize edilen entegre raporlama çerçevesinde; entegre raporun sorumluluğu ve iş modeli kapsamında çerçevenin basitleştirilmesi ve tanımlamaların netleştirilmesi gibi temel değişikliklere yer verildiği görülmektedir. Diğer taraftan uluslararası düzenleyiciler mevcut entegre raporlara ek olarak gelecek itibariyle değer raporlaması ve iklimle ilgili finansal raporlama gibi konuları da ön plana çıkarmaktadırlar. Türkiye’de ise Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nin; bu alandaki gereksinimleri büyük ölçüde karşıladığı, çerçeve doğrultusunda raporlama yapan şirketleri avantajlı konuma getirebileceği ve dolayısıyla entegre raporlama yapacak şirket sayısını da arttırabilecek önemli bir düzenleme olduğu düşünülmektedir.

Keywords


Integrated reporting is a new generation of reporting based on the integration of financial reports and sustainability reports within the corporate reporting system and the reporting of the economic, environmental and social impacts of companies in the short, medium and long term based on integrated thinking. Until today many changes have been made to this reporting approach, which started as a Trible Bottom-Line (TBL) reporting approach in 1994. The last update to the International Integrated Reporting Framework covers the reporting periods of 1 January 2022 and beyond. In this context, the aim of the study is to examine the current regulations related to Integrated Reporting as a whole, to discuss its results and to provide information to both professionals and researchers accordingly.In this study, changes related to the Integrated Reporting Framework and the “Sustainability Principles Compliance Framework” in the Corporate Governance Communication have been examined. In the revised integrated reporting framework, it is observed that basic changes such as simplifying the framework and clarifying the definitions are included within the scope of the responsibility of the integrated report and the business model. On the other hand, in addition to the existing integrated reports, international regulators also highlight issues such as value reporting and climate-related financial reporting, as of the future. In Turkey, the Sustainability Principles Compliance Framework; It is considered to be an important regulation that meets the requirements in this field to a great extent, can bring companies reporting in line with the framework to an advantageous position and therefore increase the number of companies that will make integrated reporting.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 149
Number of downloads 127

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.