Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

TÜRKİYE’DE MUHASEBE LİSANS EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (2005-2020)

Author:

Number of pages:
148-160
Year-Number:
2021-1

Araştırmanın amacı Türkiye’de muhasebe lisans eğitimi üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik analizidir. Araştırma kapsamında 2005-2020 yılları arasında yayımlanan muhasebe lisans eğitimini ve muhasebe lisans öğrencilerini konu alan 178 makale bibliyometrik yöntemle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yıllar itibarıyla muhasebe eğitimi alanında yayınlanan makale sayısı artmaktadır. Makalelerin %29’luk kısmı 3 dergide yayınlanmıştır. Muhasebe ve Finansman Dergisi ve Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi muhasebe lisans eğitimini konu alan çalışmaların yayınlandığı kilit dergiler konumundadır. Geri kalan dergilerin büyük çoğunluğunda yalnızca 1 makale yayınlanmıştır. İlgili çalışmalarda anahtar kelimelerin seçiminde bir standardizasyon yoktur. İlgili dönemde yayınlanan makalelerin %75’i çok yazarlıdır ve yazarların %78’inin tek bir makalesi yayınlanmıştır. Çok yazarlı çalışmalarda yazarların genellikle aynı kurumda çalıştığı ve yazarlar arası işbirliğinin zayıf olduğu tespit edilmiştir.

Keywords


The aim of the research is bibliometric analysis of studies on accounting undergraduate education in Turkey. Within the scope of the research, 178 articles on accounting undergraduate education and accounting undergraduate students published between 2005-2020 were analyzed using bibliometric method. According to the results of the research, the number of articles published in the field of accounting education has been increasing over the years. 29% of the articles were published in 3 journals. Journal of Accounting and Finance and the Word of Accounting Science Journal are the key journals in which studies on accounting undergraduate education are published. Only 1 article was published in the majority of the remaining journals. There is no standardization in the selection of keywords in related studies. 75% of the articles published were multi-author and 78% of the authors have only one article published. In studies with multiple authors, it has been found that the authors generally work in the same institution and that cooperation between authors is weak.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 206
Number of downloads 222

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.