Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

KATILIM BANKALARINA GENEL BAKIŞ VE GELENEKSEL PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMİ OLARAK ORAN ANALİZİ UYGULAMASI

Author:

Number of pages:
98-121
Year-Number:
2021-1

Bankalar ülke ekonomisinde ve finans sektöründe denge sağlayan önemli kuruluşlardır. Katılım bankaları da bu sektördeki yerini almaktadır. Katılım bankaları Dünyada ve Türkiye’ de yaygınlık göstererek, faizsiz bankacılık anlayışı ile kalıcı yer edinmektedir.

Çalışmada; katılım bankalarına kavramsal çerçeveden bakılarak, amaçları, tarihi ve gelişim sürecinden bahsedilmiştir. Dünyada ve Türkiye’ de faizsiz bankacılık gelişim süreci konuları işlenmiştir. Katılım bankacılığı ihtiyacının ortaya çıkış sebeplerinden bahsedilmiştir. Katılım bankacılığının yapısal özellikleri, faiz ve kâr payı kavramları, fon toplama ve fon kullandırma faaliyetleri sürecinden söz edilmiştir. Türkiye’ de 2019 yılında faaliyette bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Emlak Katılım Bankası olmak üzere altı bankanın verileri incelenmiştir. 01 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları ile konsolide kâr/ zarar tabloları kullanılmıştır. Oran analizinde; sermaye yeterlilik, aktif kalitesi, yönetim kalitesi, kârlılık, likidite ve piyasa riskine duyarlılık oranları kullanılmıştır. Katılım bankalarının oran değerleri verileri karşılaştırılması yapılarak, bankaların performans değerlendirilmesi yapılmıştır.

Keywords


Banks are important institutions that provide balance in the country's economy and finance sector. Participation banks are also taking their place in the sector. Participation banks are showing prevalence in the World and Turkey, acquire permanent place with the understanding of Islamic banking.

In the study; looking at participation banks from a conceptual framework, their aims, history and development process are mentioned. Islamic banking development process in the world and Turkey were studied. The reasons for the emergence of the need for participation banking are mentioned. Structural features of participation banking, concepts of interest and dividends, fund raising and fund allocation processes are mentioned. Albaraka Türk Katılım Bank, Kuveyt Türk Katılım Bank, Türkiye Finans Katılım Bank, Ziraat Katılım Bank, Vakıf Katılım Bank and Türkiye Emlak Katılım Bank including six banks of the data have been analyzed in Turkey operating in 2019. Consolidated financial statements and independent audit reports and consolidated profit / loss statements for the fiscal period of 01 January 2019- 31 December 2019 have been used. In ratio analysis; capital adequacy, asset quality, management quality, profitability, liquidity and market risk sensitivity ratios are used. Performance evaluation of banks was made by comparing the ratio values of participation banks.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 192
Number of downloads 183

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.