LİKİDİTE, KUR VE VOLATİLİTENİN BİST-100 ENDEKSİNE ETKİSİ: MARKOV REJİM DEĞİŞİMİ YAKLAŞIMI

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 59-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, zımni volatilite, gerçekleşen volatilite, döviz kuru ve likiditenin Borsa İstanbul 100 (BİST100) endeksinin getirisi üzerindeki asimetrik etkilerini araştırmaktır. 02 Ocak 2012-30 Kasım 2020 dönemine ait günlük verileri kapsayan çalışmada, gerek değişkenlerin gerekse bu değişkenler ile kurulan modelin doğrusal olmaması nedeniyle, Markov Rejim Değişimi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, ele alınan dönemde iki farklı getiri rejiminin varlığını ortaya koymaktadır. Zımni volatiliteyi temsil eden CBOE VIX endeksinin her iki rejimde de BİST100 getirisi üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Dolar/TL döviz kuru da her iki rejimde negatif katsayı almakla beraber yalnızca yüksek getirili dönemde anlamlı bulunmuştur. Likiditeyi temsilen işlem hacmi devir hızı oranı kullanılmıştır ve her iki rejimde de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak katsayısı yüksek getirili dönemde pozitif iken düşük getirili dönemde negatiftir. Volatilite değişkeni ise anlamlı bulunmamıştır. Bulgular Borsa İstanbul’un küresel piyasalardaki gelişmelerden etkilendiğini ve işlem hacminin piyasanın genel trendini desteklediğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

This study investigates the assymetric effects of implied volatility, realized volatility, exchange rate and liquidity on Borsa İstanbul 100 (BİST100) index returns. Data covers the period from 02 January 2012 to 30 November 2020. Since the variables and model doesn’t satisfy the linearity conditons, Markov Switching Model is prefered. Results confirm the existance of two significant regimes for BİST100 returns. Implied volatility proxied by CBOE VIX index is found to be significant with its negative coefficients in both regimes. Dollar/TL exchange rate has negative coefficients in both regimes but significant only in regimes of expansion. Turnover ratio used as the proxy of liquidity and is found significant in both states. But coefficients of liquidity suggest that its impact is assymetric over two states. Liquidity affects index returns positively during the regimes of expansion and negatively during contraciton. Realized volatility is not significant in any states. Results suggest that Borsa İstanbul exposed influences from global financial markets and investors follow the general trend of the market.

Keywords