Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

INDICATORS OF PREFERENCE FOR PARTICIPATION BANKING: A RESEARCH ON PEOPLE WHO DO NOT USE PARTICIPATION BANKING IN THEIR FINANCIAL TRANSACTIONS

Author:

Number of pages:
18-30
Year-Number:
2020-2

Finans piyasalarındaki payı gün geçtikçe artış gösteren katılım bankacılığı, faiz hassasiyeti duyan bireylerin, ekonomik sisteme entegre olmasını sağlayarak kaynakların atıl durmasını engelleyen bir bankacılık modelidir. Bu bankalar faizsizlik prensiplerine göre her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de ve dünyada dini gerekçelerle faiz gelirinden uzak durmaya çalışan küçümsenmeyecek sayıda kesimin bulunması son yıllarda bu bankalara olan ilginin artmasına neden olmuştur. Özellikle Türkiye’de katılım bankaları sayısında meydana gelen artış, bu bankaların konvansiyonel bankalara alternatif olma durumunu yaratmıştır. Bununla birlikte finansal işlemlerde katılım bankalarını kullanma tercihini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bu bağlamda çalışmanın amacı finansal işlemlerinde katılım bankalarını kullanmayan potansiyel müşterilerin gelecekte katılım bankacılığını kullanma kararını vermelerinde nelerin etkili olabileceğini faktör analiziyle incelemektir. Bu çerçevede çalışmada anket yöntemi kullanılarak Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde çalışan akademisyenler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında yapılan faktör analizi sonuçlarına göre ise katılım bankalarını kullanmayan akademisyenlerin gelecekte katılım bankaları ile çalışma kararını vermede etkili olan faktörlerin önem sırasına göre ürün/hizmet çeşitliliği ve kalitesi, finansal erişim, din ve güven ile sosyal çevre olduğu bulunmuştur.

Keywords


Participation banking having an increasing cut in finance market more and more is a banking model, which enables people who have a sensibility of interest, o participate the system by preventing the sources from being idle. These banks aim to realize all banking activities in terms of interest free principles. In recent years, there has been an increasing attention to these banks since a great number of people try to avoid interest income because of religious purposes in both Turkey and the world. Especially, the increase in the number of participation banks in Turkey has created a potential of being an alternative to conventional banks. In the meantime, there are various factors affecting the preference for using participation banks in financial transactions. Concordantly, the aim of this study is to investigate what affects potential customers who do not use participation banking in their financial transactions in future by using factor analysis. Within this scope, a research has been carried out on academicians in Faculty of Economics and Administrative Sciences of Süleyman Demirel University by using questionnaire method. the factors affecting the academicians who do not use participation banks to decide to use it in future has been prioritized as product/service range and quality, financial inclusion, religion, trust and social environment according to the factor analysis result done in the light of obtained information.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 526
Number of downloads 473

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.