International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

BİLGİ PAYLAŞIMININ PERSONEL GÜÇLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Yapılan bu çalışmada, günümüzde örgütler için önemli bir yere sahip olan bilgi paylaşımının personel güçlendirme üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle literatür taraması yapılarak bilgi paylaşımının açık ve örtük bilgi paylaşımı olarak iki alt boyutu, personel güçlendirmenin ise anlamlılık, yetkinlik, otonomi (kendi kaderini tayin etme) ve etki olarak dört alt boyutu incelenmiştir. Çalışmada, bilgi paylaşımının personel güçlendirme üzerindeki etkisini incelemek amacıyla hipotezler oluşturulmuş ve çalışma evreni olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren hemşireler seçilmiştir. Örneklem evreni olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan toplam 687 hemşire seçilmiştir. Bu hastaneden rassal örnekleme yöntemi ile seçilen 225 hemşireye anket uygulanmış ve veriler elde edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda hemşirelerin bilgi paylaşımında bulunmalarının onların güçlendirilmesine olumlu bir katkı yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu katkının bilgi paylaşımının açık bilgi alt boyutunda daha yüksek olduğu fakat örtük bilgi alt boyutunda ise daha düşük olduğu görülmüştür.


Keywords


Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Bilgi Paylaşımı, Açık Bilgi, Örtük Bilgi

Author: Emeti Eda TOK -Nezire Derya ERGUN ÖZLER
Number of pages: 98-124
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.41905
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.