Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

KENT AKTÖRLERİNİN KADIN DOSTU KENT ALGISI VE KENTTE DURUM: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
128-142
Year-Number:
2019-2

Kent aktörleri, kentlerde alınan kararlar ve kentsel politikaların oluşturulması konusunda yasal hakları dâhilinde belli yetkilere sahiptir. Dolayısıyla kentlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması noktasında da oldukça etkili bir konumda bulunmaktadırlar. Kadın dostu kentler projesi iseTürkiye’de kentler noktasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi için 2006’dan bu yana önce 6 ilde olmak üzere bugün ise 12 ilde uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada kadın dostu kent programının hayata geçirilmediği bir kent olan Zonguldak’ta toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kent aktörlerinin katkılarının varlığı ve programa ilişkin aktörlerin bilgi ve algı düzeyleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Aktörlerden bazılarının, kentte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüğü tespit edilirken; konuya ilişkin çalışma yapmayan kent aktörlerinin de olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Çalışma kapsamında yüz yüze görüşme yöntemiyle kent aktörleri ile görüşülerek elde edilen bulgular nitel araştırma yöntemiyle değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Çalışmanın ayrıca kadın dostu kent programına dair farkındalığın artmasına ve bu sürecin hızlanmasına destek sağlayacağı beklenen pozitif sonuçtur.

Keywords


Urban actors have certain powers within their legal rights in decisions taken in cities and in the formulation of urban policies. Therefore, they are in a very effective position in terms of ensuring gender equality in cities. Women-Friendly-Cities project is to be placed in the city's points of gender equality in Turkey today, including the first since 2006 in 6 provinces began to be implemented in 12 provinces. In this study, it is aimed to determine the existence of the contribution of the city actors towards gender equality in Zonguldak, which is a city where women friendly city program is not implemented and the knowledge and perception levels of the actors related to the program. While some of the actors carried out awareness raising activities in order to ensure gender equality in the city; there are also city actors who do not work on the subject. Within the scope of the study, the findings obtained by interviewing the city actors by face-to-face interview method are evaluated by qualitative research method. It is also the expected positive result that the study will help to raise awareness and accelerate this process.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,798
Number of downloads 673

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.