Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

KENTLİLİK BİLİNCİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
89-101
Year-Number:
2019-2

Kent, beşerin değişimi ve gelişimi doğrultusunda oluşan, büyüyen ve günümüze kadar gelen içerisinde toplumsal ilişkilerin kurulduğu fiziki alanı içermektedir. Kentleşme süreci, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi ile desteklenmektedir. Bu bağlamda kentlileşme, toplumsal değişmenin insanların davranışlarında, ilişkilerinde ve değer yargılarında tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır. Kentlileşme ise kentlilik bilincinin oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kentlilik bilinci, yurttaşın kent kültürünü anlayıp kendisini yaşadığı kente ait hissetmesi ve kente karşı sorumluluk duyması olarak tanımlanabilir. Çalışmada, Bitlis ilinde yaşayan yurttaşların kentlilik bilinci durumun saptanması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında, Bitlis ili merkez nüfusunda yaşayan yurttaşlara tesadüfi örneklem ve gönüllülük esasına dayalı olarak anket tekniği ile ampirik bir uygulama yapılmıştır. Veriler SPSS programı üzerinden değerlendirip sonuçlandırılarak kentlilik bilinç düzeyi açısından yorumlanıp bir tespit yapılmıştır. Analizde Bitlis ilinde ankete katılan bireylerin gelecekte de bu ilde yaşamak istiyor olmaları kentlilik bilinci anlamında pozitif; ilin tarihi ile öne çıkan bir şehir olmasına rağmen tarihi değerlerin yeterince korunmadığını düşünmeleri negatif bir veri olarak değerlendirilebilir.

Keywords


City contains a physical area in which social relations are established, extant and growing, consisting of development and change of humanity. Urbanization process is supported by population accumulation which leads to changes specific to cities in human behavior and relations. İn this context, Being Urbanized is defined as the process by which social change creates changes in people’s behavior, in the relationships, and in the immaterial and material lifestyles in value judgements. Being Urbanized arised from depending upon formation of Urban Consciousness. Therefore, Urban Consciousness can be defined as a sense of citizen’s understanding of the city’s culture and feeling of responsibility for the city. İn this study, it is aimed to determine the Urban Consciousness of the citizens living provinces in Bitlis. Within the scope of the study, An empricial application will be given based on random sampling and volunteering to citizes in Bitlis province. The data will be assessed and finalized through the SPSS program and interpreted in terms of urban consciousness level and a determination will be made.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,493
Number of downloads 707

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.