International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

İTİBAR RİSKİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İŞLEM GÖREN KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Bu çalışmada BİST'te kayıtlı kamu bankalarında itibar riskinin finansal performansa etkisi araştırılmıştır. Bunun için 2007-2017 yılları arasında yapılan operasyonel kayıp duyurularının bankaların hisse senedi fiyatı üzerine etkisi olup olmadığı olay çalışması yöntemi ile araştırılmıştır. Bu amaçla söz konusu dönemde yapılan 15 adet kayıp duyurusu için olay gününde, 3 günlük olay penceresinde ve 21 günlük olay penceresinde hisse senetlerine ait normalüstü getiriler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kayıp duyurularının olduğu günde (olay tarihi) negatif normalüstü getiriler tespit edilmiş olup olay tarihinden her iki yöne gidildikçe olayın etkisinin azaldığı ve yok olduğu görülmüştür. Bu da piyasada bilginin hızlı yayıldığı ve etkin bir piyasanın olduğunu göstermektedir. Ayrıca operasyonel kayıp tutarı ile normalüstü getiri değişkenleri arasında regresyon analizi yapılmış ve iki değişken arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Söz konusu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı olmayıp bu durum gözlem sayısının az olmasına bağlanmıştır. Sonuç olarak her iki analizin neticesinde itibar riskinin kamu bankaları hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığı tespit edilmiştir.


Keywords


İtibar Riski, Operasyonel Kayıp, Finansal Performans, Olay Çalışması.

Author: -Şakir SAKARYA, Nevzat ÇALIŞ, Devran DENİZ
Number of pages: 61-74
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40373
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.