Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

İTİBAR RİSKİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İŞLEM GÖREN KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages:
61-74
Year-Number:
2019-2

Bu çalışmada BİST'te kayıtlı kamu bankalarında itibar riskinin finansal performansa etkisi araştırılmıştır. Bunun için 2007-2017 yılları arasında yapılan operasyonel kayıp duyurularının bankaların hisse senedi fiyatı üzerine etkisi olup olmadığı olay çalışması yöntemi ile araştırılmıştır. Bu amaçla söz konusu dönemde yapılan 15 adet kayıp duyurusu için olay gününde, 3 günlük olay penceresinde ve 21 günlük olay penceresinde hisse senetlerine ait normalüstü getiriler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kayıp duyurularının olduğu günde (olay tarihi) negatif normalüstü getiriler tespit edilmiş olup olay tarihinden her iki yöne gidildikçe olayın etkisinin azaldığı ve yok olduğu görülmüştür. Bu da piyasada bilginin hızlı yayıldığı ve etkin bir piyasanın olduğunu göstermektedir. Ayrıca operasyonel kayıp tutarı ile normalüstü getiri değişkenleri arasında regresyon analizi yapılmış ve iki değişken arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Söz konusu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı olmayıp bu durum gözlem sayısının az olmasına bağlanmıştır. Sonuç olarak her iki analizin neticesinde itibar riskinin kamu bankaları hisse senedi fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığı tespit edilmiştir.

Keywords


In this study, the effect of reputation risk on financial performance of public banks registered in Istanbul Stock Exchange was investigated. For this purpose, it has been investigated whether the effect of the operational loss announcements made between 2007 and 2017 on the stock price of banks by using case study method. For this purpose, for the 15 loss announcements made in the said period, the abnormal returns of the stocks on the event day, 3-day event window and 21-day event window were analyzed. As a result of the analysis, negative abnormal returns were detected on the day of the announcement of the losses (event date) and it was found that the effect of the event decreased and disappeared in both directions. This shows that information is spread rapidly and there is an efficient market.In addition, regression analysis was performed between operational loss amount and abnormal return variables and a negative relationship was found between the two variables. This relationship is’nt statistically significant, and this situation was attributed to the low number of observations. As a result of both analyzes, it has been determined that reputation risk has a negative effect on public banks stock prices.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,489
Number of downloads 689

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.