International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

ADİL FİYAT KAVRAMININ DÜŞÜNSEL KÖKENLERİ VE ORTAÇAĞ ADİL FİYAT DÜŞÜNCESİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE


Bu çalışma, Aristo’dan Adam Smith’e kadar, Hıristiyanlık, kilise babalarının yorumları, Roma ve Frank Devleti’nin hukuk kodları, Roma ve kilise hukukçuları ile skolastik teologlar tarafından geliştirilen adil fiyat düşünce¬sini, bu düşüncenin kökenlerini ve geçirdiği dönüşümü incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel hİpotezi, adil fiyat düşüncesinin etik (ahlâk) dünya ile pratik dünyayı bağdaştırma çabasında olan bir düşünce olduğudur. Çalışmanın temel sorusu, adil fiyat düşüncesinin pratik dünyada uygulama alanı bulup bulmadığıdır. Bunun için, Ortaçağ’daki adil fiyat düşüncesi ve bu düşünceyi etkileyen temel faktörler ile bu düşüncenin dönüşüm dinamikleri ve dönüşüm süreçleri ile bu düşüncenin pratikte bir karşılığının olup olmadığı tespit edilecek¬tir. Elde edilmesi umulan sonuç, adil fiyatın, düşünsel platformda ifade edildiği şekliyle pratik dünyada bir uygulama alanı bulmadığı; etik dünya ile pratik dünya arasında bir ilişki tesis edemediğidir.


Keywords


Hıristiyanlık, Kilise Babaları, Skolastik Felsefe, Adil Fiyat, Piyasa Fiyatı.

Author: -Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Number of pages: 27-60
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40372
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.