Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

MUHASEBE ETİĞİ VE ETİK DIŞI DAVRANMAYA YÖNELTEN SEBEPLER: NEVŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
1-15
Year-Number:
2019-2

Bu araştırmanın amacı muhasebe mesleğinde etik ve mali müşavirleri etik dışı davranmaya yönelten sebepler olarak belirlenmiştir. Araştırmada Nevşehir’de bağımsız olarak görev yapan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler evren olarak belirlenmiştir. Araştırmada 65 meslek mensubuna anket yapılmıştır. Araştırmanın temelini oluşturan “Bir meslek mensubu olarak her zaman meslek etik kurallarına uygun hareket ederim” ifadesine verilen cevaba göre ortalama 2,95 ve standart sapması 0,944 sonucu elde edilmiştir. Nevşehir meslek mensupları, meslek etiğinin gelişmesinde etkili olan faktörün ilk sırada eğitim (ortalama 4,69); ikinci sırada ise toplumsal faktör (ortalama 4,44) olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca, ankete katılan meslek mensuplarının etik dışı davranışta bulunmama sebepleri; 3. kişiler, (devlet, milli ruh, maddi kayıp gibi) ya da kendi vicdanları daha etkili olduğu görülmüştür. Son olarak bu çalışmanın bazı kısıtları olduğu belirtilmiş ve bu konu ile ilgili olarak gelecekte araştırma yapacaklara bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords


The aim of this study is determined as the ethics in accounting profession and the reasons that lead financial advisors to behave unethically. In the study, independent financial advisors and certified public accountants in Nevsehir province were defined as the universe. In the research, a survey was conducted to 65 professional members. According to the answers given to the statement that was the basis of the study, "I always act in accordance with the ethical rules of profession as a profession member", the mean was obtained as 2.95 and standard deviation as 0.944. Professionals in Nevsehir province stated that factors effecting the education in the development of professional ethics (mean 4.69) are in the first place, and the social factor is in the second place (mean 4.44). Additionally, the reason for the participant professionals to abstain from unethical behaviors was determined as their own conscience, which is more effective than third parties (such as state, national spirit, financial losses). Finally, certain limitations of this study were stated and some suggestions were made for future research studies in this subject.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,448
Number of downloads 728

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.