International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

GRUPTA KAYNAŞMA, PSİKOLOJİK GÜVENLİK, İŞ ÜZERİNDEKİ KONTROL VE REKABETÇİ İŞ ORTAMININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: SESSİZLİĞE YOL AÇAN GÜDÜLERİN ARACI ROLÜ


Morrison ve Milliken (2000) tarafından “çalışanların işle ilgili konular ve sorunlar hakkındaki bilgilerini, görüşlerini ve kaygılarını bilinçli olarak yönetimle paylaşmamaları, kendilerine saklamaları” (p.1364) olarak ifade edilen örgütsel sessizlik, çalışanların işle ilgili konulardaki fikirlerini paylaşmaları durumunda karşılaşabilecekleri olumsuz yönetici tutumlarıyla ilgili endişelerinden kaynaklanan kolektif bir davranış kalıbı olarak görülmektedir. Bu araştırma kapsamında yanıt aranan sorular; (a) örgütsel sessizliğin öncelleri nelerdir? (b) çalışanların sessizlik davranışlarının ortaya çıkmasına yol açan temel güdüler neler olabilir? (c) sessizliğe ilişkin güdülerin önceller ile örgütsel sessizlik arasında aracı rolü bulunmakta mıdır? şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunda kamu/özel sektör çalışanı olan 210 kişi yer almıştır. Araştırma örnekleminin tespitinde kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, grupta sargınlık, psikolojik güvenlik ve iş üzerindeki kontrol ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve negatif yönlü; rekabetçi iş ortamı ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki ortaya koymuştur. Ayrıca, çaresizlik temelli sessizlik güdüsünün, grupta sargınlık ve örgütsel sessizlik arasında aracı rol oynadığı bulunmuştur.


Keywords


Örgütsel Sessizlik, Psikolojik Güvenlik, Grupta Sargınlık, İş Üzerindeki Kontrol, Rekabetçi Çalışma Ortamı, Sessizliğe İlişkin Güdüler

Author: - Dilek IŞILAY ÜÇOK - Ayşe Alev TORUN
Number of pages: 62-80
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.21
Full text:
Share:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.