International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE BİR SÜREÇ SONUCU OLARAK KÜRESEL KENTLER


Tek bir dünyada yaşadığımızı belirtmek günümüzde en çok duyulan cümlelerinin başında gelmektedir. Hem dünyanın tek bir yer haline gelmesi küreselleşme kavramı ile tanımlanmakta hem de küreselleşme ekonomik, siyasal, kültürel düzlemde toplumsal değişimi beraberinde getirmektedir. Küreselleşme birçok boyutu etkileyen bir kavram olması sebebi ile bir tanım üzerinde uzlaşmak mümkün değildir. Küreselleşme; hem dünyanın küçülmesi hem de dünyadaki bilincin tek bir parça şeklinde yoğunlaşmasıdır. Dünyanın küçülmesi zaman-mekân sıkışması teorileri ile birlikte küreselleşmenin mekân ile olan bağını gündeme getirmiştir. Küreselleşme ile yaşanan değişim tüm boyutları ile dünya düzeninde yaşanmaktadır. İletişim, bilgi teknolojileri, sermayenin hareketliliği mekânları farklılaştırmıştır. Bu durum sadece devletler için değil kentler için de geçerlidir. Kent yaşamı değişirken kentin fiziksel mekânından kültürüne kadar birçok ögesi de bu durumdan etkilenmektedir. Tüm bu ekonomik, kültürel, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan ve gelişen küresel kentlerin dünya ekonomisi içerisine eklendiği görülmektedir Bu çalışmanın amacı küreselleşme kavramının ayrıntılı olarak incelenmesi ve küreselleşme sürecinin bir sonucu olan küresel kentleri, özelliklerini benzer ve farklı yönlerini, bulunduğu ülkeye ve hatta küreye etkilerini incelemektir.


Keywords


Küreselleşme, Küresel Kent, Kent

Author: - Yasemin HAYTA
Number of pages: 27-52
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.24
Full text:
Share:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.