International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

KENTLİLİK BİLİNCİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ


Kent, beşerin değişimi ve gelişimi doğrultusunda oluşan, büyüyen ve günümüze kadar gelen içerisinde toplumsal ilişkilerin kurulduğu fiziki alanı içermektedir. Kentleşme süreci, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi ile desteklenmektedir. Bu bağlamda kentlileşme, toplumsal değişmenin insanların davranışlarında, ilişkilerinde ve değer yargılarında tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır. Kentlileşme ise kentlilik bilincinin oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kentlilik bilinci, yurttaşın kent kültürünü anlayıp kendisini yaşadığı kente ait hissetmesi ve kente karşı sorumluluk duyması olarak tanımlanabilir. Çalışmada, Bitlis ilinde yaşayan yurttaşların kentlilik bilinci durumun saptanması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında, Bitlis ili merkez nüfusunda yaşayan yurttaşlara tesadüfi örneklem ve gönüllülük esasına dayalı olarak anket tekniği ile ampirik bir uygulama yapılmıştır. Veriler SPSS programı üzerinden değerlendirip sonuçlandırılarak kentlilik bilinç düzeyi açısından yorumlanıp bir tespit yapılmıştır. Analizde Bitlis ilinde ankete katılan bireylerin gelecekte de bu ilde yaşamak istiyor olmaları kentlilik bilinci anlamında pozitif; ilin tarihi ile öne çıkan bir şehir olmasına rağmen tarihi değerlerin yeterince korunmadığını düşünmeleri negatif bir veri olarak değerlendirilebilir.


Keywords


Kent, Kentlileşme, Kentlilik Bilinci, Bitlis

Author: - Yasemin HAYTA, Mehmet NALBANT
Number of pages: 89-101
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40375
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.