TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NDE AMORTİSMAN İLE İLGİLİ YER ALAN DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 18:29:37.0
Language : İngilizce
Konu : Muhasebe
Number of pages: 103-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Maddi duran varlıklar kavramı, sınırlı faydalı ömre sahip varlıkları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu varlıklar, işletmelerin birden fazla faaliyet döneminde kullanmak amacıyla edindikleri, faaliyet süresi boyunca aşınma, yıpranma ve değer kaybına uğrayan fiziki varlıklardır. Tüm işletmelerde önemli olan maddi duran varlıklar ile ilgili amortisman işleminin doğruluğu, finansal tabloların finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanması açısından son derece önemlidir. Teknolojinin insan hayatındaki konumunun artması ve uluslararası ticaret hacminin gelişmesinde de rol oynaması bu dönemde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin sayısını artırmıştır. Bu yüzden işletmelerin varlıkları arasında amortismana tabi varlıkların payı ve dolayısıyla amortismanın finansal tablolar üzerindeki önemi artmıştır. Amortisman, vergiye tabi kârın belirlenmesinde etkin bir kalem olduğu için bu çalışmada Türkiye Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Muhasebe Standardı 16 (TMS 16) ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki uygulanan düzenlemeler doğrultusunda maddi duran varlıklarda amortisman ayrılması konusu ele alınmıştır. Ayrıca bu üç ülkede amortismanlar ile ilgili yer alan düzenlemeler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar oluşturulan tablolar yardımıyla  açıklanmıştır. Daha sonra, farklılıkların finansal durum ve gelir tablosu üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği konusunda da açıklamalara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of tangible fixed assets is used to describe assets with a limited useful life. These assets are physical assets that are acquired by the businesses for use in more than one operating period and undergo wear and tear and depreciation during the operating period. The accuracy of the depreciation process related to tangible fixed assets, which is important for all businesses, is extremely important in terms of preparing financial statements in accordance with the needs of financial information users. The increase in the position of technology in human life and its role in the development of international trade volume has increased the number of businesses operating on an international scale in this period. For this reason, the share of depreciable assets among the assets of businesses and therefore the importance of depreciation on financial statements has increased. Since depreciation is an effective item in determining taxable profit, this study examines with the depreciation of property, plant and equipment in accordance with the Turkish Tax Procedure Law (TPL), Turkish Accounting Standard 16 (TAS 16) and the the regulations applied in Saudi Arabia and United Arab Emirates. In addition, the similarities and differences between the regulations regarding depreciation in these three countries are explained with the help of tables. After that, explanations on how the differences may affect the financial position and income statement are also included

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics