SÜRDÜRÜLEBİLİR BİLGİ VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 18:28:30.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 1-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Amaç sürdürülebilir bilgi ve örgüt kültürü incelemelerinde literatürde eksikliği hissedilen ilişkiye katkıda bulunmak, konunun önemi üzerine örgütlere (tüm ilgililere) özgün ve yeni bir çerçeve sağlamaktır. Araştırmada R programı yardımı ile bibliyometrik analiz yöntemi uygulanmıştır. Araştırma örneklemi WoS veri tabanında yer alan sürdürülebilir bilgi ve örgüt kültürü makalelerinden oluşmuştur. Analizde konuya ilişkin genel bilgilerin yanında; araştırma ve atıf oranlarına, en ilgili kaynaklara, yazarlara, kuruluşlara, sorumlu yazar ülke adreslerine ve verimlilik zamanlarına, yazar atıf oranlarına, yazarların en fazla vurgu yaptığı anahtar kelimelere ve zamana göre kullanılma sıklığına, vurgulanan anahtar kelimelerin eş birliktelik ağına ve trend olma zamanlarına, tematik haritalara ve tematik değerlendirmelere yer verilmiştir. Sürdürülebilir bilgi ve örgüt kültürü makaleleri, 1997-2023 yıllarında WoS’da yer almıştır. Makale sayısı 439, yıllık büyüme oranı %18 ve yazar sayısı 6284’tür. Sürdürülebilir bilgi ve örgüt kültürü araştırmalarının yıllar açısından verimliliğinin sürekli arttığı birçok kaynağın, yazarın ve kuruluşun etkili olduğu gözlemlenmiştir.  ABD ve Çin'li yazarlar konuya ilişkin yoğun araştırma gerçekleştirmiş ve birçok atıf almışlardır.  Yazarların vurguladığı anahtar kelimeler arasında, sürdürülebilirlik, örgüt kültürü, bilgi yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, yenilik, sürdürülebilir, performans, bilgi paylaşımı, yönetim, kültür, liderlik, örgütsel öğrenme, örgütsel, gelişim ve eğitim kavramları yer almıştır. En güçlü ilişkiler, sürdürülebilirlik, örgüt kültürü, bilgi yönetimi, sürdürülebilir kalkınma,  yenilik ve sürdürülebilir kavramları arasında olmuştur. Tematik haritalar açısından, örgüt kültürü, sürdürülebilir rekabet, avantaj, kaynak tabanlı görünüm, iş performansı, saygınlık, sürdürülebilir performans ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri güçlü ilişkiler sergilemiştir. Sürdürülebilir bilgi ve örgüt kültürünün birlikte işlevsel bir yapıya sahip olması, örgütsel faaliyetlere yön vermiştir. Sürdürülebilirliğin, kültürel açıdan örgütsel alanların kapsamı içerisinde yer aldığı; rekabet, bilgi yönetimi, yenilikler ve sürdürülebilir kalkınma için değerli olduğu görülmüştür. Sürdürülebilir bilgi ve örgüt kültürünün birlikte güçlü ilişkilere sahip olması, organizasyonların performans değerlendirme sistemlerine ve faaliyetlerine yeni bakış açıları kazandırır.   

Keywords

Abstract

We aim to contribute to the relationship that is lacking in the literature in sustainable knowledge and organizational culture studies and to provide organizations (all concerned) with a unique and new framework on the importance of the subject. The bibliometric analysis method was applied with the help of the R program. The research sample consisted of sustainable information and organizational culture articles in the WoS database. In addition to general information on the subject in the analysis; research and citation rates, the most relevant sources, authors, organizations, responsible author country addresses and productivity times, author citation rates, the keywords that the authors emphasize the most, and their frequency of use over time, the co-occurrence network of the highlighted keywords and their trend times, thematic Maps and thematic evaluations are included. Sustainable knowledge and organizational culture articles appeared in WoS between 1997-2023. The number of articles is 439, the annual growth rate is 18% and the number of authors is 6284. It has been observed that the efficiency of sustainable knowledge and organizational culture research has increased continuously over the years and that many sources, authors, and organizations are influential. US and Chinese authors have conducted intensive research on the subject and received many citations. Among the keywords emphasized by the authors are the concepts of sustainability, organizational culture, knowledge management, sustainable development, innovation, sustainable, performance, knowledge sharing, management, culture, leadership, organizational learning, organizational development, and education. The strongest relationships were between the concepts of sustainability, organizational culture, knowledge management, sustainable development, innovation, and sustainable. In terms of thematic maps, organizational culture, sustainable competition, advantage, resource-based view, business performance, reputation, sustainable performance, and sustainable development goals exhibited strong relationships. The fact that sustainable knowledge and organizational culture have a functional structure together has guided organizational activities. Sustainability is culturally within the scope of organizational fields; it is valuable for competition, knowledge management, innovations, and sustainable development. The strong relationship between sustainable knowledge and organizational culture brings new perspectives to the performance evaluation systems and activities of organizations. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics