HİSSE SENEDİ GETİRİSİ VE YÖNETİM KURULU CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 15:14:59.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 377-394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Firmaların parasal faaliyetlerinin ve politikalarının sonuçlarının ölçülmesi şeklinde ifade edilebilen finansal performansı birçok faktör etkileyebilmektedir. Söz konusu faktörlerden olan hisse senedi getirisi ve yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin firmaların finansal performansı üzerine etkisini tespit etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada 2012-2021 dönemleri arasında BİST mali kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren 26 firma çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada verilerin analizinde panel veri yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın analizi sonucunda hisse senedi getirisinin finansal performans göstergelerinden ROA, ROE ve Tobin’s Q üzerine olumlu yönde etkili olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin finansal performans göstergelerinden ROE üzerine olumsuz etkisi ortaya konulmuştur. Ancak çalışmanın sonucunda yönetim kurulu cinsiyet çeşitliliğinin finansal performans göstergelerinden ROA ve Tobin’s Q oranı üzerine herhangi bir anlamlı etkisi bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

Many factors can affect the financial performance of enterprises, which can be expressed as the measurement of the results of their monetary activities and policies. The aim of this study is to determine the effect of stock returns and gender diversity of the board of directors, which are among the factors in question, on the financial performance of enterprises. In this direction, 26 firms in the BIST financial institutions sector between 2012-2021 were included in the study. In the study, the panel data method was used to analyze the d The panel data method was used in the study, it was determined that the stock return has a positive effect on the financial performance indicators ROA, ROE, and, Tobin's Q. As a result of the study, the negative effect of gender diversity on the board of directors on ROE, one of the financial performance indicators, was revealed. However, as a result of the study, there was no significant effect of the gender diversity of the board of directors on the ROA and Tobin's Q ratios, which are financial performance indicators.

Keywords