YÖNETİCİ NEZAKETSİZLİĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE İŞE TUTULMANIN ARACILIK ROLÜ

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 15:15:28.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 440-451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların iş performanslarının düzeyi, örgütün etkinlik ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. İşin mesleki yönünün dışında kalan (görev performansı),  iş güvenliği, rol netliği ve yönetici desteği vb., bağlamsal performansı artıran durumların etkin kullanılması performansı olumlu yönde etkileyebilmektedir. Özellikle yöneticilerin ortaya koyduğu anlayış, destek, saygı vb. davranışların performansı arttırdığı bilinse de nezaketsizlik vb. tam tersi durumların çalışan performansını düşüreceği öngörülmektedir. Nezaketsizliğin bir sarmala dönüşerek örgüt içerisindeki çalışma düzeninin tamamını ele geçirebilme potansiyeli, tüm örgütün bu durumdan etkilenmesinin önünü açabilmektedir. Buna ek olarak, kendini işe adayan ve özveri ile işe katılım sağlayan işe tutkun çalışanların kaba ve saygısız davranışlar neticesinde performanslarındaki olası değişim, nezaketsizliğin etkilerini görmek açısından önemlidir. Bu çalışmada yönetici nezaketsizliğinin iş performansına etkisinde çalışanların işe tutulma durumlarının bu ilişki üzerindeki aracılık rolü incelenmiştir. 378 kamu kurumu çalışanından anket yöntemiyle toplanan veriler analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre yönetici nezaketsizliği iş performansını anlamlı olarak etkilemekte ve işe tutulma bu etkiye tam aracılık etmektedir.

Keywords

Abstract

The level of the job performance of the employees is crucial in terms of the effectiveness and efficiency of the organization. Effective use of situations that increase contextual performance, such as job security, role clarity, and managerial support, which are outside the professional aspect of the job (task performance), can affect performance positively. Although it is known that the managers' understanding, support, respect, etc. put forward to increase performance, incivility, etc. it is predicted that the opposite situations will decrease employee performance. The potential of incivility to take over the entire working order in the organization by turning into a spiral can pave the way for the entire organization to be affected by this situation. It is essential to see the effects of incivility, the possible change in the performance of the passionate employees, who dedicate themselves to the work and participate in the work with devotion, as a result of rude and disrespectful behaviors. The impact of the employee's work engagement state in mitigating the influence of a manager's incivility on job performance was investigated in this study. The results of a survey of 378 employees of public organizations were reviewed. According to the findings of the quantitative research, managerial incivility has a considerable impact on job performance, which is totally mediated by work engagement.

Keywords