İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞMESİ: KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 144-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bölgesel kalkınmanın önemli bir organizasyonu olan Kalkınma Ajanslarında (KA) üst düzey yönetici olarak çalışan genel sekreterlerin dijitalleşmenin İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) bir bileşeni olan eğitim ve geliştirme fonksiyonunda ne gibi değişiklikler olabileceğine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Veriler çevrimiçi görüşme formları aracılığıyla toplanmış ve veri analizi yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ile dijitalleşmenin kamu yönetimine getirdiği yenilikler, dijitalleşmenin kamu yönetimine getirdiği tehditler, kamu yönetiminde eğitim ve geliştirme, dijitalleşme ile yaşanan değişim, eğitim ve geliştirmede dijitalleşmenin faydaları, eğitim ve geliştirmede dijitalleşmenin olumsuzlukları, Covid 19 salgınının dijitalleşmeye etkisi olarak 7 ana tema ortaya konulmuştur. Çalışma ile katılımcılar dijitalleşmenin kamu yönetimine olan etkisi ve eğitim ve geliştirme bileşeni üzerindeki etkisi konusunda olumlu bir görüş ortaya koymuşlardır. Ama sosyalleşmenin daha az olması ve öğrenmede odaklanma eksikliği, hem yazılımsal ve hem donanımsal altyapı eksikleri  dijitalleşmenin karşı karşıya kaldığı birtakım zorluklar arasında sayılmıştır. Covid 19 salgınının yaşanan bu süreci hızlandırdığı görüşü benimsenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the views of the general secretaries working as top managers in Development Agencies, which are an important organization of regional development, about what changes can be made in the training and development function of digitalization, which is a component of Human Resources Management (HRM). Data were collected through online interview forms and content analysis was used as a data analysis method. The findings reveal 7 main themes: Innovations brought by digitalization to public administration, threats brought by digitalization to public administration, education and development in public administration, change with digitalization, benefits of digitalization in education and development, negative effects of digitalization in education and development, the effect of the Covid 19 epidemic on digitalization. With this study, it is aimed to reveal the effect of digitalization on education and development activities in the public sector through the opinions of general sectarians and to contribute to the literature since no similar study has been found.

Keywords