PERAKENDE SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 105-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Burdur ili içerisinde istihdam edilen perakende sektörü çalışanlarının finansal okuryazarlık seviyeleri analiz edilmiştir. Ayrıca katılımcıların tanımlayıcı özellikleri açısından finansal okuryazarlık seviyelerinde farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Hazırlanan anket formu; 2021 yılı Şubat ve Mart aylarında tesadüfi seçim yöntemi ile 501 kişiye uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin normal dağılmaması nedeniyle araştırmada parametrik olmayan testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ikili grupların karşılaştırılmalarında Mann Whitney U testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Kruskal Wallis testi neticesinde farklılıkların hangi gruplarda ortaya çıktığını incelemek için Mann Whitney U testine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, katılımcıların yüksek seviyede finansal okuryazarlığa sahip oldukları ve katılımcıların bazı demografik özelliklerine göre finansal okuryazarlık düzeylerinin farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Keywords

Abstract

In this study, financial literacy levels of retail sector employees in Burdur province were analyzed. In addition, it was investigated whether there was a difference in the financial literacy levels of the participants in terms of their descriptive characteristics. The prepared questionnaire was applied to 501 people using the random selection method in February and March 2021. Since the research data did not show normal distribution, it was decided to apply non-parametric tests in the research. In this context, Mann Whitney U test was used for pairwise comparisons and Kruskal Wallis test was used for comparisons of more than two groups. The Mann Whitney U test was used to examine in which groups the differences emerged as a result of the Kruskal Wallis test. As a result of the research, it was concluded that the participants had a high level of financial literacy and their financial literacy levels differed according to some demographic characteristics of the participants.

Keywords